Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Elektronická prihláška

Každý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na Fakulte managementu v príslušnom študijnom programe, vyplní prihlášku cez portál Elektronickej prihlášky UK.

Uchádzač, ktorý nie je aktuálnym študentom UK, vyplní e-prihlášku na štúdium cez portál e-prihlas.
Uchádzač, ktorý je aktuálnym študentom UK, môže prihlášku vyplniť priamo cez AIS.

Bližšie informácie o podaní e-prihlášky: Príručky a návody pre uchádzačov o štúdium na UK Bratislava

 

Vyvarujte sa chybám, ktoré urobili iní :)

  • prihlášku na portáli e-prihlas je potrebné uložiť za účelom jej spracovania fakultou (ak ste elektronickú prihlášku už uložili a chcete v nej ešte niečo zmeniť, obráťte sa na študijné oddelenie fakulty: +421 2 9021 2123, 2126, 2127, 2091)
  • do elektronickej prihlášky je potrebné vložiť povinné prílohy
  • v prihláške sa nevypisujú hodnotenia zo strednej školy, uchádzač zdokladuje svoj prospech výlučne vysvedčeniami (len pri uchádzačoch na Bc.)
  • komunikácia s uchádzačom bude prebiehať elektronickou formou, a preto uchádzač v osobných údajoch prihlášky uvedie svoju mailovú adresu, ktorú reálne používa a platné telefónne číslo (nie na rodiča)
  • poplatok za prijímacie konanie uchádzač uhradí na číslo účtu podľa vygenerovanej inštrukcie / QR kód


Na komunikáciu so študijným oddelením fakulty je určená emailová adresa: sofm.uniba.sk