Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár - ŠP podnikanie (denné štúdium)

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia Termín podania prihlášky do  Predpokladaný počet prijatých študentov
podnikanie bakalársky denná slovenský 31.03.2023  100

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku.

Poplatok za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku: 50 EUR
Poplatok
za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania je nevratný.

 

Riadny termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium: jún 2023
Náhradný termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium:  september 2023 - o náhradný termín je potrebné písomne požiadať a žiadosť odôvodniť.

Kritériá prijímania 2023/2024 - bakalár - ŠP podnikanie

Na študijnom programe podnikanie študenti sa oboznamujú s ekonomickým systémom a úlohou podnikania v ňom, Študenti získavajú poznatky z oblasti podnikania, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, štatistiky, finančného manažmentu a interpersonálnych zručností. Bližšie informácie o trajektóriách na bakalárskom štúdiu.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Povinné prílohy elektronickej prihlášky

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky
•    kópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy
•    overená kópia maturitného vysvedčenia (ak je v danom čase k dispozícii, inak odovzdať dodatočne)
•    v prípade uchádzačov zo zahraničných stredných škôl sa vyžaduje doklad o uznaní vzdelania - nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    životopis v slovenskom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov
•    overená kópia záverečného diplomu zo strednej školy/maturitného vysvedčenia
•    uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená- nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    úradne overená kópia rodného listu v slovenskom jazyku alebo kópia pasu
•    kópia pasu
•    životopis v anglickom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie