Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač o magisterské štúdium zo zahraničia

Uchádzač o magisterské štúdium, ktorý získal bakalársky diplom v zahraničí, predloží:

  • prihlášku
  • CV
  • doklad o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely vydaný slovenskou vysokou školou resp. Ministerstvom školstva SR
  • poplatok 50 €

a absolvuje prijímaciu skúšku z matematiky a angličtiny (na denné štúdium)

Doklad o uznaní dokladov o vzdelaní na akademické účely:
Apostilovaná resp. superlegalizovaná kópia bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu úradne preložené do slovenského jazyka sa predložia na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a so stanoviskom ministerstva a žiadosťou o vydanie dokladu o uznaní vzdelania vysokej škole na Slovensku, ktorá ponúka rovnaký alebo príbuzný bakalársky študijný program. Vysoká škola vydá po splnení všetkých podmienok doklad o uznaní absolvovaného vzdelania, resp. predpíše doplňujúce skúšky alebo dopracovanie a obhajobu záverečnej bakalárskej práce a po ich vykonaní vydá doklad o uznaní bakalárskeho vzdelania na akademické účely. Tento doklad slúži ako bakalársky diplom na území SR na akademické účely.

bližšie informácie na stránkach ministerstva