Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kritériá prijímania

Pre dennú formu štúdia je prijímanie na základe písomných prijímacích skúšok. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Ekonómia a Manažment sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment (francúzsky program, nemecký program) sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú až 30 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

Pre dennú formu štúdia je aj viac možností, ako byť prijatý bez prijímacej skúšky:

A) Na základe výborných výsledkov z externej časti maturity z matematiky a cudzieho jazyka alebo jazykov prijímacej skúšky (alebo certifikát B2).

B) Na základe výborných výsledkov z matematiky a cudzieho jazyka alebo jazykov prijímacej skúšky počas štúdia na strednej škole v SR alebo ČR.

C) Na základe výborných výsledkov zo SCIO testovania (MAT+ANG alebo VŠP+ANG).

 

Pre externú formu štúdia nie sú prijímacie skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.