Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kritériá prijímania

Pre dennú formu štúdia je prijímanie na základe písomných prijímacích skúšok. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Ekonómia a Manažment sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment (francúzsky program, nemecký program) sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú až 30 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

Pre dennú formu štúdia je aj viac možností, ako byť prijatý bez prijímacej skúšky:

A) v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

B) doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole;

C) boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej škole. 

Pre externú formu štúdia nie sú prijímacie skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.