Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magister - ŠP manažment (externé štúdium)

Všeobecné informácie o akreditovanom študijnom programe:

Študijný program Forma štúdia Jazyk štúdia Titul Štandardná dĺžka štúdia v rokoch Termín podania prihlášky do Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
Manažment externá slovenský Mgr. 2 30.06.2023 380

 

Termín dodatočného podania prihlášky na externé magisterské štúdium: 15.10.2023

 

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku.

Administratívny poplatok za konanie v slovenskom jazyku: 50 EUR
Administratívny poplatok za konanie je nevratný.

Kritériá prijímania 2023/2024 - magister externé - ŠP manažment

Externé magisterské štúdium je spoplatnené.

Na študijnom programe manažment si študent volí jednu z týchto trajektórií: Marketing, Finančný manažment, Manažment informačných systémov a počítačových sietí, Manažment ľudských zdrojov, Podnikanie a strategický manažment, Digitálny manažment a online marketing.
Bližšie informácie o trajektóriách na magisterskom štúdiu budú dostupné v januári.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Podmienky prijatia na magisterské štúdium:
- ukončené bakalárske (magisterské, inžinierske) štúdium.

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky
•    overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške  a dodatku k diplomu alebo ak  uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty
•    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl
•    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl: uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní z uznanej vysokej školy v Slovenskej republike, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
•    životopis v slovenskom jazyku

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov
•    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl: uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní z uznanej vysokej školy v Slovenskej republike, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    overená kópia rodného listu alebo kópia pasu
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
•    životopis v anglickom jazyku