Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magister - ŠP manažment (denné štúdium)

Všeobecné informácie o študijnom programe:

Študijný program Forma štúdia Jazyk štúdia Titul Dĺžka štúdia v rokoch Termín podania prihlášky do Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
manažment denná slovenský Mgr. 2  31.05.2023 300

 

Termín dodatočného podania prihlášky na denné magisterské štúdium: 31.07.2023

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku.

Poplatok za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku: 50 EUR
Poplatok
za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania je nevratný.

 

Kritériá prijímania 2023/2024 - magister - ŠP manažment

Na študijnom programe manažment si študent volí jednu z týchto trajektórií: Finančný manažment, Finančné analýzy investícií, Marketing, Digitálny manažment a online marketing, Manažment ľudských zdrojov, Strategický manažment, Aplikovaný digitálny manažment, Dátová analytika v manažment.
Bližšie informácie o trajektóriách na magisterskom štúdiu

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Podmienky prijatia na magisterské štúdium:
- ukončené bakalárske (magisterské, inžinierske) štúdium.

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky
•    overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu alebo ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty
•    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl: uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní z uznanej vysokej školy v Slovenskej republike, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    životopis v slovenskom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov
•    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl: uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní z uznanej vysokej školy v Slovenskej republike, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    overená kópia rodného listu /preklad do slovenského jazyka/ alebo kópia pasu
•    životopis v anglickom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie