Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár - ŠP medzinárodný manažment (denné štúdium)

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia Termín podania prihlášky do  Predpokladaný počet prijatých študentov
medzinárodný manažment* bakalársky denná slovenský 31.03.2023  100

*ŠP medzinárodný manažment – má nemecký a francúzsky variant – výučba v SJ a NJ alebo SJ a FJ.

Na študijnom programe medzinárodný manažment študenti študujú niektoré odborné predmety vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, pričom výučbu zabezpečujú aj lektori z Francúzska, Nemecka a Rakúska.

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku.

Poplatok za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku: 50 EUR
Poplatok
za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania je nevratný.

 

Riadny termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium: máj/jún 2023
Náhradný termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium:  august/september 2023 - o náhradný termín je potrebné písomne požiadať a žiadosť odôvodniť.

Kritériá prijímania 2023/2024 - bakalár - ŠP medzinárodný manažment

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Povinné prílohy elektronickej prihlášky

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky
•    kópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy
•    overená kópia maturitného vysvedčenia (ak je v danom čase k dispozícii, inak odovzdať dodatočne)
•    v prípade uchádzačov zo zahraničných stredných škôl sa vyžaduje doklad o uznaní vzdelania - nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    životopis v slovenskom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov
•    overená kópia záverečného diplomu zo strednej školy/maturitného vysvedčenia
•    uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená- nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    úradne overená kópia rodného listu v slovenskom jazyku alebo kópia pasu
•    kópia pasu
•    životopis v anglickom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie