Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár - ŠP manažment (externé štúdium)

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia Štandardná dĺžka štúdia Termín podania prihlášky do Predpokladaný počet prijatých študentov
manažment bakalársky externá slovenský 3 roky  31.05.2023  380

 

Termín dodatočného podania prihlášky na externé bakalárske štúdium: 05.09.2023

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku

Administratívny poplatok za konanie v slovenskom jazyku: 50 EUR
Administratívny poplatok za konanie je nevratný.

Kritériá prijímania 2023/2024 - bakalár - externé

Externé bakalárske štúdium je spoplatnené.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Povinné prílohy elektronickej prihlášky

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky
•    overená kópia maturitného vysvedčenia
•    uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená- nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    životopis v slovenskom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov
•    overená kópia záverečného diplomu zo strednej školy/maturitného vysvedčenia
•    uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená - nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    overená kópia prekladu rodného listu alebo kópia pasu
•    životopis v anglickom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie