Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár - ŠP manažment (denné štúdium)

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia Termín podania prihlášky do  Predpokladaný počet prijatých študentov
manažment bakalársky denná slovenský 31.03.2023  270

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku.

Poplatok za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku: 50 EUR
Poplatok
za administratívne zabezpečenie prijímacieho konania je nevratný.

Riadny termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium: jún 2023
Náhradný termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium:  september 2023 - o náhradný termín je potrebné písomne požiadať a žiadosť odôvodniť.

Kritériá prijímania 2023/2024 - bakalár - ŠP manažment

Na študijnom programe manažment si študent volí v treťom ročníku štúdia jednu z týchto trajektórií: Účtovníctvo, Financie, Manažment ľudských zdrojov, Marketing, Manažment značky, Manažment informačných a komunikačných technológií, Manažérska informatika, Dátová analytika, Finančná analytika. Bližšie informácie o trajektóriách na bakalárskom štúdiu.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.

Povinné prílohy elektronickej prihlášky

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – občanov Slovenskej republiky
•    kópie vysvedčení z jednotlivých ročníkov strednej školy
•    overená kópia maturitného vysvedčenia (ak je v danom čase k dispozícii, inak odovzdať dodatočne)
•    v prípade uchádzačov zo zahraničných stredných škôl sa vyžaduje doklad o uznaní vzdelania - nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    životopis v slovenskom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Povinné prílohy elektronickej prihlášky pre uchádzačov – zahraničných uchádzačov
•    overená kópia záverečného diplomu zo strednej školy/maturitného vysvedčenia
•    uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená- nostrifikácia /vybavuje Regionálny úrad školskej správy/, jeho overenú fotokópiu zaslať na fakultu v listinnej podobe
•    úradne overená kópia rodného listu v slovenskom jazyku alebo kópia pasu
•    kópia pasu
•    životopis v anglickom jazyku
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie