Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magister medzinárodný manažment denné

Všeobecné informácie o študijnom programe:

Študijný program

Forma štúdia

Jazyk štúdia

Titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov

Medzinárodný manažment

Denná

SK/EN

Mgr.

2

90

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Termín podania prihlášky na denné Mgr. štúdium:

do 31.5.2021

Termín dodatočného podania prihlášky na denné Mgr.:

do 31.7.2021

Termín prijímacej skúšky na denné magisterské štúdium:

03. 09. 2021

Poplatok za prijímacie konanie – slovenský program :

40 EUR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Účet:

7000149544/8180

Variabilný symbol:

0001

Konštantný symbol:

0308

Správa pre prijímateľa:

Meno a priezvisko uchádzača

IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC

SPSRSKBAXXX

Podmienky prijatia na magisterské štúdium:
- ukončené bakalárske (magisterské, inžinierske) štúdium.

Prihlášky s potrebnými dokladmi posielajte na adresu fakulty.

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave
môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.
Vytlačenú prihlášku je nutné podať do 31. 5. 2021 na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

Povinné prílohy prihlášky pre uchádzačovobčanov Slovenskej republiky

  • overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu alebo ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty
  • životopis v slovenskom jazyku
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl:
  • apostilovaná overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu alebo ak  uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty
  • doklad o uznaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií


Bližšie informácie: Kritériá prijímania

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.