Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magister manažment externé

Všeobecné informácie: 

  Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia v rokoch Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
Manažment Mgr. 3 380
Posledný deň podania prihlášky na externé magisterské štúdium: 31. 7. 2020

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.
Vytlačenú prihlášku je nutné podať na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

Prihláška musí obsahovať:
- overenú kópiu bakalárskeho diplomu
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške
- overenú kópiu dodatku v diplomu, ak bol vystavený alebo vypis známok za všetky roky štúdia
- životopis v slovenskom a anglickom jazyku

Kritériá prijímania

Študijné oddelenie - bližšie informácie budú poskytnuté na tel. číslach: 02/501 17 464, 465, 466, 489

Externé magisterské štúdium je spoplatnené.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.