Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magister manažment externé

Všeobecné informácie o akreditovanom študijnom programe:

Študijný program

Forma štúdia

Jazyk štúdia

Titul

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov

Manažment

Externá

SK

Mgr.

3

350

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Termín podania prihlášky na externé magisterské štúdium:

31. 6. 2022

Poplatok za prijímacie konanie občania SR:

20 Eur

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Účet:

7000149544/8180

Variabilný symbol:

0001

Konštantný symbol:

0308

Správa pre prijímateľa:

Meno a priezvisko uchádzača

IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC

SPSRSKBAXXX

 

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú prednostne elektronickú prihlášku systému AiS 2.

Prihláška musí obsahovať:

  • overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške  a dodatku k diplomu alebo ak  uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty

    v prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl
  • apostilovaná overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške alebo ak  uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty
  • doklad o uznaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikáci

Bližšie informácie: Kritériá prijímania

Externé magisterské štúdium je spoplatnené.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.