Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magister manažment denné

Všeobecné podmienky:

  Forma štúdia Titul Dĺžka štúdia v rokoch Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
Manažment D Mgr. 2 300
Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre občanov SR : 31. 5. 2020
Posledný deň podania prihlášky zahraničným uchádzačom : 31. 7. 2020

Podmienky prijatia na magisterské štúdium:
- ukončené bakalárske (magisterské, inžinierske) štúdium.

Prihlášky s potrebnými dokladmi posielajte na adresu fakulty.

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave
môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.
Vytlačenú prihlášku je nutné podať do 31. 5. 2020 na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €, pri podaní elektronickej prihlášky 32 €

Prihláška musí obsahovať:
- overenú kópiu bakalárskeho diplomu
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške
- overenú kópiu dodatku v diplomu, ak bol vystavený alebo výpis známok za všetky roky štúdia
- životopis v slovenskom a anglickom jazyku
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Kritériá prijímania

Objednávka skrípt na prípravu na prijímacie skúšky:
Podateľna FM – ludmila.pacalova@fm.uniba.sk, 02 9021 2064.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.