Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR
Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 80 EUR
Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku na bakalárske, magisterské študijné programy v externej forme štúdia: 20 EUR

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

Školné
IBAN: SK85 8180 000 00070 0014 9536

IBAN účty