Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár manažment, podnikanie a medzinárodný manažment denné

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Termín podania prihlášky občania SR do  Predpokladaný počet prijatých študentov
Manažment bakalársky denná 31. 3. 2022  300
Podnikanie bakalársky denná 31. 3. 2022  100
Medzinárodný manažment* bakalársky denná 31. 3. 2022  120
Manažment v AJ bakalársky denná

31. 5. 2022

 100

*ŠP Medzinárodný manažment – má nemecký a francúzsky variant – výučba v SJ a NJ alebo SJ a FJ.

Uchádzači zo zahraničia v anglickom jazyku: termín podania prihlášky do 31. 3. 2022

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR
Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 80 EUR

Prihláška musí obsahovať:
- životopis
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Kritériá prijímania

Riadny termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium: máj, jún 2022

Náhradný termín prijímacieho konania:  05. 09. 2022 je potrebné písomne požiadať.   

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.