Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár manažment externé

Prijímacie konanie na externé bakalárske štúdium na akademický rok 2018/2019

Všeobecné informácie

študijný program stupeň štúdia forma štúdia štandardná dĺžka štúdia termín podania prihlášky predpokladaný počet prijatých študentov
Manažment bakalársky externá 4 roky  do 31. 8. 2018 350

Všeobecné údaje o prijímacom konaní na externé bakalárske štúdium:

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2. 

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €, pri podaní elektronickej prihlášky: 32 €

Vytlačenú prihlášku je možné podať do 31. 8. 2018 na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.
Prihlášky s potrebnými dokladmi do 31. 8. 2018 posielajte na adresu fakulty.

Prihláška musí obsahovať:
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia
- životopis
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Kritériá prijímania

Externé bakalárske štúdium je spoplatnené.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.