Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár manažment externé

Všeobecné informácie

študijný program stupeň štúdia forma štúdia štandardná dĺžka štúdia termín podania prihlášky predpokladaný počet prijatých študentov
Manažment bakalársky externá 4 roky  31. 7. 2020 350

Všeobecné údaje o prijímacom konaní na externé bakalárske štúdium:

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2. 

Vytlačenú prihlášku je možné podať do 31. 7. 2020 na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

Prihláška musí obsahovať:
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia
- životopis

Kritériá prijímania

Externé bakalárske štúdium je spoplatnené.

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.