Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalár manažment a medzinárodný manažment denné

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Termín podania prihlášky občania SR do  Predpokladaný počet prijatých študentov
Manažment bakalársky denná 31. 3. 2021  300
Medzinárodný manažment* bakalársky denná 31. 3. 2021  120
Manažment v AJ bakalársky denná 31. 5. 2021  100

*ŠP Medzinárodný manažment – má nemecký a francúzsky variant – výučba v SJ a NJ alebo SJ a FJ.

Uchádzači zo zahraničia v anglickom jazyku: termín podania prihlášky do 31. 5. 2021

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 40 EUR
Poplatok za prijímacie konanie v anglickom jazyku: 80 EUR

Prihláška musí obsahovať:
- životopis
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Kritériá prijímania

Riadny termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium: jún 2021

Náhradný termín prijímacieho konania:  03. 09. 2021 je potrebné písomne požiadať.   

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.