Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Bakalár manažment a medzinárodný manažment denné

Prijímacie konanie na denné bakalárske štúdium na akademický rok 2018/2019

Všeobecné informácie:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Termín podania prihlášky občania SR do  Predpokladaný počet prijatých študentov
Manažment bakalársky denná 31. 3. 2018 270
Medzinárodný manažment* bakalársky denná 31. 3. 2018 80

*ŠP Medzinárodný manažment – má nemecký a francúzsky variant – výučba v SJ a NJ alebo SJ a FJ.

Uchádzači zo zahraničia: termín podania prihlášky do 31. 7. 2018

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave môžu využívať elektronickú prihlášku systému AiS 2.

Poplatok za prijímacie konanie: 40 €, pri podaní elektronickej prihlášky: 32 €

Prihláška musí obsahovať:
- životopis
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

Kritériá prijímania

Riadny termín prijímacieho konania na denné bakalárske štúdium: jún 2018

Náhradný termín prijímacieho konania:  04. 09. 2018 je potrebné písomne požiadať.   

Možnosti uplatnenia absolventa v praxi:
Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.