Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie o prijímacom konaní

1. stupeň - bakalárske štúdium


2. stupeň - magisterské štúdiumUchádzač o štúdium má možnosť CELOROČNE objednať alebo priamo zakúpiť v podateľni FM UK skriptá z matematiky a anglického jazyka na prípravu, ktoré obsahujú testy z minulých rokov. Bližšie informácie: Objednávky skrípt na prijímacie konanie


Poplatky v akademickom roku 2018/2019

Vnútorný predpis č. 26/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019.
Predpis je platný od 20. 12. 2017 a účinný od 01. 09. 2018.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 26/2017