Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

VP č. 5/2020 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.
Predpis je platný a účinný od 18. mája 2020.

Dodatkom sa počas trvania výnimočnej situácie umožňuje odovzdanie záverečnej práce  v elektronickej forme. Rovnako tak sa upravuje, že v tomto čase sa zadanie záverečnej práce uvádza bez podpisov zainteresovaných osôb.

Vnútorný predpis č. 7/2018
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013
Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

v ustanovení čl. 2 ods. 1 upravuje, že súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k UK.

  • Bakalárska práca je záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu bakalárskeho stupňa a je najjednoduchším druhom záverečnej práce.
  • Diplomová práca je záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu magisterského stupňa, od bakalárskej práce sa líši väčším rozsahom a vyšším stupňom náročnosti spracovania témy.
  • Dizertačná práca je záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu doktorandského stupňa, ktorej obhajoba patrí medzi podmienky riadneho skončenia doktorandského štúdia.

Smernica upravuje jednotný postup pre spracovanie závečných prác, pojednáva (okrem iných) o týchto náležitostiach záverečných prác:

  • obsah záverečnej práce,
  • štruktúra záverečnej práce,
  • citácie a bibliografické odkazy,
  • formálna úprava záverečnej práce.

Tému záverečnej práce si študent vyberá spravidla v súlade so zameraním vybraného bloku štúdia. Témy vypisujú učitelia fakulty, ako aj odborníci z praxe po dohode s príslušnou spolupracujúcou katedrou.