Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis doktorandov - 2020/2021

Zápis doktorandov FM UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

Zápis do ročníkov 1. - 3., denní a 1. - 5., externí sa bude konať v nasledovných termínoch:

10. septembra 2020 (štvrtok) – 1. ročník denní aj externí (novoprijatí)

v čase od 10:00 – 13:00 hod., miestnosť č. 22 – v prístavbe - vstup do budovy cez prístavbu (vchod pri lekárni)

Doktorandi novoprijatí do 1. ročníka, (denní aj externí), ktorí nedoručili po promócii doklady o vzdelaní, priniesť fotokópie overené notárom (diplom, vysvedčenie, dodatok). Len absolventi FM UK nemusia mať doklady overené notárom!

Úvodný seminár z predmetu Štatistika - účasť povinná pre študentov 1. ročníka
17. 9. 2020 (štvrtok) o 17,00 hod. v posl. L5 / L6
trvanie cca 1,5 hodiny (17,00-18,30 hod.)

16.- 17. septembra 2020 (streda, štvrtok) – ročníky 2. - 3. denní, 2. - 5. externí

v čase od 10:00 – 11:30 hod., individuálne - miestnosť č. 22 – v prístavbe - vstup do budovy cez prístavbu (vchod pri lekárni)

K zápisu je potrebné predložiť nasledovné:

fotokópie úhrad poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2020/2021
Všetci doktorandi zapisujúci sa do všetkých ročníkov doktorandského štúdia

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821
Variabilný symbol: 003, SWIFT: SPSRSKBA, Suma: 5,- Eur

Preukazy a validačné známky
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0035 1523
Variabilný symbol: 001, SWIFT:  SPSRSKBA

študent dennej formy štúdia

vydanie nového preukazu denného študenta

20,00 €

 

len validácia ISIC preukazu

13,00 €

študent externej formy štúdia

vydanie nového preukazu externého študenta

10,00 €

 

len validácia preukazu EXTERNISTA

3,00 €

Školné (len externí doktorandi)

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821
Variabilný symbol: 006, SWIFT:  SPSRSKBA , Suma: 1.500,- Eur