Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis doktorandov - 2019/2020

Zápis doktorandov FM UK v Bratislave na akademický rok 2019/2020

Zápis do ročníkov 1.-3., denní a 1.-5., externí sa bude konať v nasledovných termínoch:

12. septembra 2019 (štvrtok) – 1. ročník denní aj externí (novoprijatí)
v čase od 10,00-13,00 hod., v zasadačke FM UK,   č. 14 , 4. posch.

Doktorandi novoprijatí do 1. ročníka, (denní aj externí), ktorí nedoručili po promócii doklady o vzdelaní, priniesť fotokópie overené notárom (diplom, vysvedčenie, dodatok). Len absolventi FM UK nemusia mať doklady overené notárom!

16.- 17. septembra 2019 (pondelok, utorok) – ročníky 2.-3. denní, 2.-5. externí
v čase od 10,00-11.30 hod., individuálne v kancelárii č. 428, 4. posch.

K zápisu je potrebné predložiť nasledovné:
fotokópie úhrad poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2019/2020

Všetci doktorandi zapisujúci sa do všetkých ročníkov doktorandského štúdia
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821
Variabilný symbol: 003, SWIFT: SPSRSKBA, Suma: 6 ,- Eur

Preukazy a validačné známky
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0035 1523
Variabilný symbol: 001 , SWIFT:  SPSRSKBA

študent dennej formy štúdia

vydanie nového preukazu denného študenta

20,00 €

 

len validácia ISIC preukazu

13,00 €

študent externej formy štúdia

vydanie nového preukazu externého študenta

10,00 €

 

len validácia preukazu EXTERNISTA

3,00 €

Školné (len externí doktorandi)
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821
Variabilný symbol: 006 , SWIFT:  SPSRSKBA , Suma: 1.500,- Eur