Zápis doktorandov - 2017/2018

Zápis doktorandov FM UK v Bratislave na akademický rok 2017/2018

 

Zápis do ročníkov 1.-3., denní a 1.-5., externí sa bude konať  v nasledovných termínoch:

12. septembra 2017 (utorok) – 1. ročník denní aj externí   (novoprijatí)

v čase od 14,00-15,00 hod., v zasadačke FM UK,   č. 14 , 4. posch.

Doktorandi novoprijatí do 1. ročníka, (denní aj externí), ktorí nedoručili po promócii doklady o vzdelaní, priniesť k zápisu fotokópie overené notárom (diplom, vysvedčenie, dodatok). Len absolventi FM UK nemusia mať doklady overené notárom!

13.- 14.-septembra 2017 (streda, štvrtok) – ročníky 2.-3. denní, 2.- 4., 5. externí

v čase od 10,00-11,30 hod., individuálne v kancelárii č. 428, 4. posch.

K zápisu je potrebné predložiť nasledovné:

fotokópie úhrad poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2017/2018

Doktorandi  zapisujúci sa do 1. ročníka  doktorandského štúdia

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821

Variabilný symbol: 006, SWIFT: SPSRSKBA, Suma: 7 ,- Eur

Doktorandi  zapisujúci sa do 2. až 4., 5. ročníka  doktorandského štúdia

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821

Variabilný symbol: 004, SWIFT: SPSRSKBA, Suma: 6 ,- Eur

Preukazy a validačné známky

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0035 1523

Variabilný symbol: 006 , SWIFT:  SPSRSKBA

študent dennej formy štúdia

vydanie nového preukazu denného študenta

16,50 €

 

len validácia ISIC preukazu

10,00 €

študent externej formy štúdia

vydanie nového preukazu externého študenta

9,00 €

 

len validácia preukazu EXTERNISTA

0,50 €

 

 

 

Školné (len externí doktorandi)

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821

Variabilný symbol: 006 , SWIFT:  SPSRSKBA , Suma: 1.500,- Eur