Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie možnosti štúdia

WEMBA - Weekend Executive Master of Business Administration

Vlastné stránky - Master of Business Administration (MBA)

Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05 Bratislava 25
tel.: +421 2 50 117 521
e-mail: mbamba.sk

Riaditeľ programu:
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
jan.rudyfm.uniba.sk

Fakulta managementu Univerzity Komenského v spolupráci s Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh a s podporou grantu Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) ponúkala od roku 1996 štúdium v programe WEMBA. Grant USAID skončil v roku 2000. Novou partnerskou univerzitou v tomto programe od roku 2001 je Webster University, St. Louis, Missouri.

Organizácia štúdia formou interaktívnych prednášok v angličtine umožňuje získať medzinárodný diplom Master of Business Administration (MBA) bez prerušenia kariéry. To znamená, že absolventi programu získajú diplom americkej univerzity po úspešnom ukončení štúdia v Bratislave. Obsah štúdia s prihliadnutím na špecifiká strednej a východnej Európy je zostavený tak, aby si manažéri s bohatými skúsenosťami z praxe ďalej prehĺbili teoretické znalosti a praktické skúsenosti s cieľom uspieť aj v rýchlo a neprestajne sa meniacich podmienkach medzinárodných trhov.

Charakteristika programu WEMBA:

 • flexibilný rozvrh dovoľuje pokračovať v práci na plný úväzok
 • študijný program je vytvorený podľa vzoru veľmi úspešného programu MBA na Webster University
 • rozvíja kľúčové manažérske zručnosti: integrovaným, riadiacim prístupom
  využitím praktických, na manažment orientovaných prípadových štúdií,
  simulácií a manažérskych hier s počítačovou podporou,
  s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a konštruktívnych riešení pre moderný manažment,
  posilnením ústnych a písomných komunikačných schopností v angličtine.
 • rozširuje možnosti ďalšieho rozvoja i zmeny kariéry
 • rozširuje sieť obchodných kontaktov

Kritériá pre uchádzačov o štúdium v programe WEMBA:

Uchádzači o štúdium sú hodnotení v štyroch oblastiach: profesionálna skúsenosť, predchádzajúce vysokoškolské výsledky, znalosť angličtiny meraná skúškou Test of English as a Foreign Language (TOEFL), výsledky skúšky Graduate Management Admissions Test (GMAT). Všetci uchádzači o štúdium musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na úrovni bakalára.

Študenti programu WEMBA potrebujú prístup k osobnému počítaču a softvéru ako je Windows a Microsoft Office - Word, Excel, Statgraphics, príp. iné.

Súčasti prihlášky na štúdium v programe WEMBA:

 • štruktúrovaný životopis v angličtine, popisujúci predchádzajúce štúdiá a profesionálne skúsenosti,
 • charakteristika súčasného pracovného zaradenia a riadiacej zodpovednosti v rámci organizácie,
 • vysokoškolský diplom (notárom overený preklad do anglického jazyka),
 • oficiálny výpis zo skúšok počas vysokoškolského štúdia, (notárom overený preklad do anglického jazyka),
 • výsledky testov TOEFL a GMAT,
 • dva odporúčacie listy, z toho jeden podľa možností od súčasného zamestnávateľa,
 • motivačný list v anglickom jazyku (esej v min. rozsahu 400 slov).

Kompletný súbor materiálov prihlášky - životopis, anglický preklad vysokoškolského diplomu overený notárom, anglický preklad výpisu skúšok overený notárom, výsledky testov TOEFL a GMAT, ako aj dva odporúčacie listy a motivačný list, treba doručiť do kancelárie WEMBA. Prihlášky prijíma kancelária WEMBA počas celého roka, do programu možno po prijatí na štúdium nastúpiť na začiatku každého trimestra.

Rezervačný poplatok vo výške 500,- USD sa platí na zabezpečenie miesta v programe. Táto suma je po riadnom zápise študenta do programu odčítaná od celkového školného.