Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium môže priznať rektor alebo dekan fakulty za vynikajúce plnenie študijnách povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti podľa §96 ods. 8 a 9 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z.z.

a) motivačné štipendium za vynikajúci prospech v súlade s čl. 6 a 7 štipendijného poriadku
b) motivačné štipendium za mimoriadne výsledky v súlade s čl. 8 štipendijného poriadku

O tom, či sa bude v danom ak. roku toto štipendium vyplácať, rozhodne po vyjadrení akademického senátu fakulty dekan, ktorý rozhodne aj o konkrétnej výške štipendia v súlade so štipendijným poriadkom fakulty.

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech

Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi, ktorý
a) úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E,
b) získal minimálne 54 kreditov.

Študenti, ktorí spĺňajú podmienky sa zaraďujú do poradovníka na základe váženého študijného priemeru vzostupne - od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.

Dekan priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktoré zodpovedá spravidla 10% študentov z celkového počtu študentov fakulty hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. V prípade rovnosti VŠP pri hranici 10% sa zohľadňujú nasledovné kritériá:
a) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený ak. rok,
b) počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu,
c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch,
d) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností.

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech sú zverejnené na úradnej výveske fakulty pred začiatkom ak. roka, v ktorom sa štipendium priznáva.

Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za vynikajúci prospech, sa zverejní na úradnej výveske fakulty.

Poradovník - motivačné štipendium

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky

Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi, ktorý dosiahli
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti
b) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach a za príkladný občiansky postoj študenta UK, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianského uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UK, ďalej za aktívny podiel na činnosti a rozvoji UK.

Motivačné štipendium možno priznať za ten istý výsledok alebo za výsledok dosiahnutý v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz.

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledku sa obvykle priznáva v ak. roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva alebo najneskôr do konca kal. roku, v ktorom príslušný ak. rok končí.