Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendium

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM PRIZNANÉ V AK. ROKU 2021/2022 ZA PROSPECH V AK. ROKU 2020/2021

Dňa 5.11.2021
Fakulta managementu UK priznala
v zmysle Čl. 6 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis 8/2021 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2) prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia (bakalárske a magisterské štúdium) na základe študijných výsledkov v akademickom roku 2020/2021.

Prospechové štipendium sa priznáva najviac pre 10% študentov riadne zapísaných v aktuálnom akademickom roku, ktorí úspešne absolvovali všetky zapísané predmety s hodnotením A až E a získali minimálne 54 kreditov v dennej forme štúdia a študentom magisterského študijného programu, ktorí v prvom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom získali najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku (štátne skúšky).

Motivačné štipendium za prospech bude vyplatené na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií SR v akademickom roku 2021/2022 vo výške 63.950,- EUR celkom 128 študentom 2. – 5. ročníka za vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP) za zimný a letný semester akademického roka 2020/2021.

Interval výšky priznaného motivačného štipendia pre Bc. stupeň:

Od 1,00 do 1,10 .............  700,- EUR

Od 1,11 do 1,20 .............  600,- EUR

Od 1,21 do 1,30 .............  520,- EUR

Od 1,31 do 1,40 .............  450,- EUR

Od 1,41 do 1,48 .............  360,- EUR
 

Interval výšky priznaného motivačného štipendia pre Mgr. stupeň:

Od 1,00 do 1,10 .............  700,- EUR

Od 1,11 do 1,20 .............  600,- EUR

Od 1,21 do 1,30 .............  500,- EUR

Študenti, ktorým bude vyplatené motivačné štipendium, budú informovaní prostredníctvom elektronickej pošty dňa 09.11.2021. Informáciu nájdete aj v Akademickom informačnom systéme AIS2.

Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá pre priznanie prospechového štipendia, a prospechové štipendium mu nebolo priznané, môže svoju námietku adresovať prodekanke pre štúdium.

Motivačné štipendium môže priznať rektor alebo dekan fakulty za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti podľa §96 ods. 8 a 9 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z.z.

a) motivačné štipendium za vynikajúci prospech v súlade s čl. 6 a 7 štipendijného poriadku
b) motivačné štipendium za mimoriadne výsledky v súlade s čl. 8 štipendijného poriadku

O tom, či sa bude v danom ak. roku toto štipendium vyplácať, rozhodne po vyjadrení akademického senátu fakulty dekan, ktorý rozhodne aj o konkrétnej výške štipendia v súlade so štipendijným poriadkom fakulty.

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech

1) Fakulta priznáva prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia   
a) bakalárskych študijných programov počnúc druhým rokom štúdia,    
b) študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách počnúc druhým rokom štúdia a
c) magisterských študijných programov okrem študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách počnúc prvým rokom štúdia.

2) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho študijného programu za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak v ňom získal najmenej 54 kreditov.

3) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchá-dzajúcom akademickom roku, ak v ňom získal najmenej 54 kreditov.

4) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi magisterského študijného programu okrem študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách v prvom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom získal najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku (štátne skúšky).

5) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi magisterského študijného programu okrem študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách v druhom a vyššom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak v ňom získal najmenej 54 kreditov.

6) Študenti sa zaraďujú do poradovníka od najnižšieho váženého študijného priemeru po najvyšší vážený študijný priemer. Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre skupinu študentov podľa odseku 2, skupinu študentov podľa odseku 3 a skupinu študentov podľa odsekov 4 a 5.

7) Dekan priznáva prospechové štipendium najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku; pri priznávaní prospechových štipendií dekan postupuje podľa čl. 8 ods. 2. V prípade rovnosti váženého študijného priemeru dekan zohľadní ďalšie kritériá v poradí:
1. vážený študijný priemer v povinných predmetoch a povinne voliteľných predmetoch v hodnotenom období,
2. priemerný počet termínov potrebných na úspešné absolvovanie povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v hodnotenom období.

8) Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho priznanie podľa tohto článku alebo podľa štipendijného poriadku fakulty.

9) Rozhodnutie dekana o priznaní prospechového štipendia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

10) Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka.

11) Fakulta na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty bezodkladne po priznaní prospechového štipendia na dobu najmenej 14 dní zverejní
a)    hranicu  váženého  študijného  priemeru  pre  priznanie  prospechového  štipendia v jednotlivých poradovníkoch a
b)    spôsob,  akým  môže  študent,  ktorý  sa  domnieva,  že  splnil  kritériá  pre  priznanie prospechového štipendia, namietať nepriznanie prospechového štipendia.

Motivačné štipendium priznané v ak. roku 2020/2021 za prospech v ak. roku 2019/2020

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky

Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi, ktorý dosiahli
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti
b) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach a za príkladný občiansky postoj študenta UK, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianského uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UK, ďalej za aktívny podiel na činnosti a rozvoji UK.

Motivačné štipendium možno priznať za ten istý výsledok alebo za výsledok dosiahnutý v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz.

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledku sa obvykle priznáva v ak. roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva alebo najneskôr do konca kal. roku, v ktorom príslušný ak. rok končí.