Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendia priznané v ak. roku 2020/2021 za prospech v ak. roku 2019/2020

Motivačné štipendium priznané v ak. roku 2020/2021 za prospech v ak. roku 2019/2020

Motivačné štipendiá sa priznávajú v zmysle Vnútorného predpisu č. 22/2019 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.

Najviac pre 10% študentov riadne zapísaných v aktuálnom akademickom roku, ktorí úspešne absolvovali všetky zapísané predmety s hodnotením A až E a získali minimálne 54 kreditov v dennej forme štúdia a študentom magisterského študijného programu, ktorí v prvom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom získali najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku (štátne skúšky).

Motivačné štipendium za prospech bude vyplatené na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií SR v akademickom roku 2020/2021 vo výške 60 034,- eur celkom 139 študentom 2. – 5. ročníka za vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP) za zimný a letný semester akademického roka 2019/2020 nasledovne:

Bakalárske štúdium

- študentom, ktorí dosiahli VŠP menší a rovný 1,00 vo výške 651,33 eur  

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,01 a zároveň menší a rovný 1,10  vo výške 550,- eur

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,11 a zároveň menší a rovný 1,20  vo výške 500,- eur

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,21 a zároveň menší a rovný 1,30  vo výške 420,- eur

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,31 a zároveň menší a rovný 1,47  vo výške 350,- eur

Magisterské štúdium

- študentom, ktorí dosiahli VŠP menší a rovný 1,00 vo výške 651,33 eur  

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,01 a zároveň menší a rovný 1,10  vo výške 550,- eur

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,11 a zároveň menší a rovný 1,20  vo výške 500,- eur

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,21 a zároveň menší a rovný 1,30  vo výške 420,- eur

- študentom, ktorí dosiahli VŠP väčší a rovný 1,31 a zároveň menší a rovný 1,35  vo výške 350,- eur.

Študentom, ktorým bude vyplatené motivačné štipendium budú zasielané rozhodnutia prostredníctvom pošty na trvalú adresu, zároveň budú informovaní prostredníctvom elektronickej pošty a Akademického informačného systému AIS2.