Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

 

Zimný semester

August 2021

 

Zápis študentov dennej a externej formy doktorandského štúdia do akademického roku 2021/2022

06. 09. – 14. 09. 2021

 

Zápis študentov dennej a externej formy bakalárskeho štúdia do akademického roku 2021/2022

14. 09. 2021

 

Slávnostné privítanie prvákov bakalárskeho štúdia a úvodné prednášky pre prvý ročník

do 15. 09. 2021

 

Zostavenie individuálneho študijného plánu doktoranda – 1. ročník

20. 09. 2021

 

Slávnostné otvorenie 103. akademického roka v Aule UK (11,00 hod.)

20. 09. – 17. 12. 2021

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

13. 09. – 17. 09. 2021

 

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

11. 10. – 15. 10. 2021

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 29. 10. 2021

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 29. 10. 2021

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 29. 10. 2021

 

Zápis tém bakalárskych prác – študenti 3. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia a študenti 4. ročníka externej formy bakalárskeho štúdia

22. 11. – 26. 11. 2021

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2021

 

Imatrikulácia študentov[1]

13. 12. – 17. 12. 2021

 

Uzavretie priebežných hodnotení

03. 01. – 11. 02. 2022

 

Skúšobné obdobie zimného semestra

do 15. 02. 2022

 

Zápis tém diplomových prác – študenti 1. ročníka dennej formy magisterského štúdia a študenti 2. ročníka externej formy magisterského štúdia

január, február 2022

 

Vedecké kolokviá – doktorandi 1. a 2. ročníka dennej formy štúdia

 


[1] V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie stanovuje presné termíny rektorát UK.

 

 

 

Letný semester

14. 02. – 13. 05. 2022

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.[1] ročník

do 28. 02. 2022

 

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – doktorandi 2. ročníka dennej formy štúdia[2]

do 28. 02. 2022

 

Dizertačné skúšky – doktorandi externej formy štúdia

09. 05. – 13. 05. 2022

 

Uzavretie priebežných hodnotení pre 1., 2., 4. ročník

16. 05. – 30. 06. 2022

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník

14. 02. – 22. 04. 2022

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

18. 04. – 22. 04. 2022

 

Uzavretie priebežných hodnotení pre 3. ročník

25. 04. – 20. 05. 2022

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník

do 08. 04. 2022

 

Prax v 5. ročníku – denná forma štúdia

do 15. 04. 2022

 

Predobhajoby dizertačných prác – doktorandi dennej formy štúdia

do 29. 04. 2022

 

Odovzdanie diplomových prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – denná forma štúdia

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín

do 30. 04. 2022

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce – doktorandi dennej formy štúdia[3]

do 30. 04. 2022

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhaoby v júni/júli 20224

do 20. 05. 2022

 

Odovzdanie bakalárskych prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – denná forma štúdia

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín

23. 05. – 27. 05. 2022

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – denná forma štúdia

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín1

máj, jún 2022

 

Vedecké kolokviá – doktorandi 2. ročníka externej formy štúdia

06. 06. – 10. 06. 2022

 

Prijímacie skúšky – denná forma bakalárskeho štúdia

13. 06. – 17. 06. 2022

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – denná forma štúdia

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín

do 30. 06. 2022

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby v auguste/septembri 20224

koniec júna, prvá polovica júla 2022

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi externej formy štúdia, ktorí podali žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 30. 04. 2022

koniec júna, júl, november, december 2022

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia1

jún 2022

 

Prijímacie skúšky – doktorandské štúdium

do 30. 06. 2022

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác na katedry – denná forma štúdia pre študentov, ktorí sa prihlásia na náhradný alebo opravný termín

do 30. 06. 2022

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi dennej formy štúdia

15. 08. – 31. 08. 2022

 

Štátne skúšky – náhradný a opravný termín

do 31. 08. 2022

 

Dizertačné skúšky – doktorandi dennej formy štúdia[4]

do 31. 08. 2022

 

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – doktorandi 2. ročníka externej formy štúdia3

do 31. 08. 2022

 

Odovzdanie podkladov pre ročné hodnotenie doktoranda

koniec augusta, prvá polovica septembra 2022

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi externej formy štúdia, ktorí podali žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 30. 06. 2022

12. 09. – 16. 09. 2022

 

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

10 10. – 14. 10. 2022

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 30. 10. 2022

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 30. 10. 2022

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

do 30. 10. 2022

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby v januári 20234

november 2022

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2020/2021 a využili možnosť v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov v súlade so Študijným poriadkom UK

január 2023

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi externej formy štúdia, ktorí podali žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 30. 10. 2022[1] Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

[2] Súčasťou prihlášky na dizertačnú skúšku je aj priebežné ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti.

[3] Do termínu podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce musia doktorandi absolvovať predobhajobu dizertačnej práce a musia mať so školiteľom prekonzultované a následne zapracované pripomienky, ktoré z predobhajoby vyplynuli.

Doktorandi, ktorí podávajú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, odovzdajú spolu so žiadosťou aj priebežné ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti. Následne, ku dňu obhajoby dizertačnej práce odovzdajú aktualizované ročné hodnotenie.

[4] Doktorandi, ktorí získali ku dňu podania prihlášky na dizertačnú skúšku za tvorivú činnosť v oblasti vedy najmenej 55 kreditov, môžu absolvovať dizertačnú skúšku v termíne do 30. 06. 2022.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2021/2022

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

15. 04.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a d mokraciu

18. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania