Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

 

Zimný semester

14. 09. 2020

 

Slávnostné privítanie prvákov bakalárskeho štúdia a úvodné prednášky pre prvý ročník

21. 09. 2020

 

Slávnostné otvorenie akademického roka v Aule UK

21. 09. – 18. 12. 2020

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

07. 09. – 11. 09. 2020

 

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

do 30. 09. 2020

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

05. 10. – 08. 10. 2020

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK[1]

do 30. 10. 2020

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2020

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK a opravný termín

november 2020

 

Imatrikulácia študentov[2]

14. 12. – 18. 12. 2020

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny

14. 09. 2020 – 31. 01. 2021

 

Výučbové týždne v zimnom semestri – externá forma štúdia

04. 01. – 12. 02. 2021

 

Skúšobné obdobie zimného semestra[3]

do 31. 01. 2021

 

Zápis tém dizertačných prác do systému AiS2

do 31. 01. 2021

 

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – denná forma štúdia

január, február 2021

 

Vedecké kolokviá

 

Letný semester

15. 02. – 14. 05. 2021

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.[4] ročník

10. 05. – 14. 05. 2021

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny pre 1., 2., 4. ročník

01. 02. – 30. 06. 2021

 

Výučbové týždne v letnom semestri – externá forma štúdia

17. 05. – 30. 06. 2021

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník3

15. 02. – 23. 04. 2021

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

19. 04. – 23. 04. 2021

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny pre 3. ročník

26. 04. – 21. 05. 2021

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník3

do 09. 04. 2021

 

Prax v 5. ročníku – denná forma štúdia

do 30. 04. 2021

 

Odovzdanie diplomových prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – denná forma štúdia

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín

do 30. 04. 2021

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce[5]

do 21. 05. 2021

 

Odovzdanie bakalárskych prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – denná forma štúdia

 

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín

24. 05. – 28. 05. 2021

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – denná forma štúdia

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín1

máj, jún 2021

 

Vedecké kolokviá

07. 06. – 11. 06. 2021

 

Prijímacie skúšky – denná forma bakalárskeho štúdia

14. 06. – 25. 06. 2021

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – denná forma štúdia

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín1

do 15. 06. 2021

 

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – externá forma štúdia

koniec júna, júl, november, december 2021

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia2

jún 2021

 

Prijímacie skúšky – doktorandské štúdium

do 30. 06. 2021

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác na katedry – denná forma štúdia pre študentov, ktorí sa prihlásia na náhradný alebo opravný termín

do 15. 07. 2021

 

Dizertačné skúšky, obhajoby dizertačných prác

16. 08. – 31. 08. 2021

 

Štátne skúšky – náhradný a opravný termín

06. 09. – 10. 09. 2021

 

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

do 30. 09. 2021

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

04. 10. – 07. 10. 2021

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK1

do 30. 10. 2021

 

Prax v končiacom ročníku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2021

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2019/2020 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK a opravný termín

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2020/2021

 

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

02. 04.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a demokraciu

05. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania[1] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.

[2] Termíny stanovuje rektorát UK – v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie.

[3] Skúšobné obdobie na externej forme štúdia je organizované po jednotlivých predmetoch. Skúšobné obdobie sa môže začať ihneď po ukončení priamej pedagogickej činnosti predmetu príslušného semestra podľa rozvrhu.

[4] Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

[5] Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 2018/2019, musia byť do termínu podania žiadosti (30. 04. 2021) po zasadnutí katedry, ktorého bodom je predobhajoba dizertačnej práce. Do uvedemého dátumu musia mať so školiteľom predkonzultované a zapracované pripomienky, ktoré vyplynuli z predobhajoby dizertačnej práce.