Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia pre doktorandov

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 PRE DOKTORANDOV

Dátum 

Zimný semester

24.09. 2019

Slávnostné otvorenie akademického roka v Aule UK

September 2019

Zápisy

24.09 –20.12.2019

Výučbové týždne v zimnom semestri

Do 31. 01. 2020

Zápis tém dizertačných prác do AIS

Do 31. 01. 2020

Prihlásenie na dizertačnú skúšku – denní študenti

Dátum 

Letný semester

17. 02. – 15.5.2020

Výučbové týždne v letnom semestri

Do 30. 4. 2020

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce[1]

Do 15. 6.2020

Prihlásenie na dizertačnú skúšku – externí študenti

do 4. júla 2020

Obhajoby dizertačných prác

 


[1] Študenti, ktorí nastúpili v akademickom roku 2017/2018 do termínu podania žiadosti (30.4.2020) musia byť po malej obhajobe na katedre a zapracovaní pripomienok, ktoré vyplynuli z malej obhajoby do práce.