Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ĽUDIA - TÍM

Peter Balco

Peter Balco vyštudoval odbor rádioelektrotechnika a telemetrické systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. DEA diplom a Ph.D. obhájil na C.E.M.-CNRS Montpellier, USTL II, France pre obor optoelektronika a optoelektronické systemy. Je držiteľom Professional diploma in Management MBA level1 Business school CUB, člen The Open University UK. Má mnohoročné skúsenosti s riadením IT a TELCO prevádzkového prostredia ako i s dodavkov IT a TELCO projektov pre veľké medzinárodné organizácie. Je členom technickej komisie TK 37 (Informačné technológie – Cloud computing). Je certifikovaným audítorom pre ISO9000, ISO20000, ISO27000 držiteľom certifikátov PRINCE2, TOGAF, ITIL, BPM, P3O.  Na fakulte managementu UK v Bratislave je poverený vedením CRM pracoviska  -  Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

V spoločnosti ATOS začal pracovať v októbri 2018 na pozícii IT architekta pre smart a cloud a procesy zahŕňajúcich návrh riešení a služieb, procesná optimalizácia, migračné riešenia a pod.  Od decembra 2010 pracoval na pozícii konzultanta  - IT architekt a pre oblasť IT služieb v HPE Slovensko. Jeho úloha zahŕňala návrh cloudových a distribuovaných služieb a identifikácia nových obchodných možností. Do decembra 2010 pôsobil ako globálny projektový manažér pre návrh stratégie a štandardizácie procesov ITSM a ITIL v globálnych dodávateľských centrách v HP Slovensko Pred nástupom do HP Slovensko pracoval pre organizáciu Orange ako vedúci tímu zodpovedný za dohľad nad 24x7 prevádzkou zariadení vrátane: mobilnej siete, siete NSS a rádiovej siete, optických vlákien, služieb VAS, fakturácie, OSS.

Veronika Gežík

doc. Mgr. Veronika Gežík, Phd. je docentkou v odbore manažment. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (Mgr. v odbore environmentalistika). Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzity of Sussex, Veľká Británia (PhD. v odbore ekologickej ekonómie). Toto štúdium absolvovala vďaka získaniu medzinárodného štipendia rámcového projektu EÚ FP5: Integrated Development of Agriculture and Rural Institutions in Central and Eastern European Countries (IDARI 2003-2006). v rámci SLOVAKGLOBe Doc. Gežík pomáhala založiť a prevádzkovať VEEL - prvé laboratórium experimentálnych spoločenských vied v SR s poslaním aplikovať experimenty interdisciplinárnych spoločenských vied v strategickom rozhodovaní v našich podmienkach.

Od roku 2003 bola spoluriešiteľkou 10 medzinárodných projektov rámcových programov EÚ a je autorkou niekoľkých medzinárodných publikácií. Prednáša od roku 2012 v prednáškových cykloch “Ekologická ekonómia” a “ Teória a metodológia vedeckej práce a písania impaktových článkov ” na Ústave manažmentu STU v Bratislave a Fakulte manažmentu UK. Absolvovala niekoľko stáží v Európe a USA. V rokoch 2008/2009 9 mesiacov pracovala pre DG Environment, Európska komisia, v Bruseli, Belgicko a v rokoch 2010 až 2013 strávila niekoľko semestrov v USA na Arizona State University. Postgraduálne štúdium orientované na rozvoj experimentálnych metód v USA v roku 2010 absolvovala vďaka získaniu grantu cez American Fund for the Czech and Slovak Leadership Studies a v roku 2013 8 mesiacov ako štipendistka Fulbrightovej nadácie, programu pre výskum a prednášanie.

Je členkou Európskej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu (ESEE), Medzinárodnej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu (ISEE), Medzinárodnej spoločnosti pre výskum zdieľaných statkov (IASC) a Komisie MAES pri MŽP. V súčasnej dobe je výskumníčkou na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a v SLOVAKGLOBe, kde sa zameriava na experimentálnu ekonómiu v oblasti platieb za ekosystémové služby a jej výskum je súčasťou projektov InnoForEst H2020, SIMRA H2020, Cost Actions CA15226 CLIMO, CA15206 PESFOR-W.

Peter Bajzík

Mgr. Peter Bajzík, PhD. – vedecký pracovník na Katedre ekonómie a financií FM UK. Absolvoval študijné pobyty v Rakúsku (University of Applied Sciences, Upper Austria) a v Írsku. Jeho téma počas doktorandského štúdia na Fakulte managementu UK v Bratislave bola „Mobilita a migrácia pracovnej sily v Európskej únii,“ ktorú časť spracoval počas výskumného pobytu na Maynooth University, Department of Geography. Zaoberá sa vzdelávaním zamestnancov, odmeňovaním, a mobilitou pracovnej sily v EÚ. Participuje na výučbe predmetov Základy manažmentu, Medzinárodný manažment a Podnikanie v Európe. Poznatky z oblasti manažmentu aplikuje aj v praxi a zároveň vo vedeckej činnosti.

Ján Lakota

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho špecializácie patria odbory vnútornej medicíny, klinickej onkológie, manažmentu verejného zdravia a hematológia a tranfúzna medicína. V minulosti pôsobil na Duke University Medical School v Severnej Karolíne, Štockholmskej Univerzite a v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

Medzi jeho zásluhy patrí:

- V roku 1992 založil autológneho programu na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek v Bratislave.

- V roku 1995 zaviedol pozitívny výber buniek CD34 + na Slovensku.

- V 2001 vykonal prvú minialogénnu transplantáciu vrátane kostných štepov na Slovensku.

- V roku 2004 uskutočnil prvú autológnu transplantáciu na svete s ex vivo rozšírenými mezenchymálnymi kmeňovými bunkami intrakoronárne u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou.

V súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, ako garant na Univerzite sv. Alžbety a na Ústave normálnej a patologickej psychológie na Slovenskej Akadémii Vied.