Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

AKTUALITY

Webinár a konferencia

Webinár na tému obehové hospodárstvo ako jeden z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal), 8.10.2020.

Webinár zodpovie tieto kľúčové otázky:
-Kam sa uberá európska a národná legislatíva v oblasti obehového hospodárstva?
-Aké príležitosti prináša obehové hospodárstvo pre vaše podnikanie?
-Aké akčné kroky môžeme ako podnikatelia prijať už dnes, aby nás neprekvapila sprísňujúca sa legislatíva?

Webinár bude pozostávať z týchto prednášok:
1/ Strategické smerovanie obehového hospodárstva v európskom a národnom kontexte /zástupcovia MŽP SR
2/ Obehové hospodárstvo ako príležitosť pre podnikanie / Petra Csefalvayova, INCIEN
3/ CREATIVITY4CIRCULARITY Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Predstavenie výzvy pre výrobné spoločnosti /Jana Bieliková, SBA

Prihlásenie: https://www.sazp.sk/novinky/sazp-pozyva-na-prvy-z-webinarov-o-obehovom-hospodarstve.html

Konferencia o podnikaní 13.10.2020.
V rámci online konferencie sa bude diskutovať na tému "Cirkulárna ekonomika v praxi" Vyrobiť – spotrebovať – zahodiť. Alebo sa to dá aj inak? Príklady podnikateľských riešení, ktoré využívajú odpad ako zdroj. Prihlásenie:https://registration.blf-csr-summit.eu/?fbclid=IwAR2awiBq23gLxEqaZsaeVAQQ6WKV5aijQxi8eUUc3nq0KnwcGIfcN2pKuKc#/

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je členom pracovnej skupiny projektu - Preparation of Circular Economy Roadmap for the Slovak Republic - Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku.

Projekt je podporený z Programu na podporu štrukturálnych reforiem Európskej únie (Structural Reform Support Programme/SRSP), ktorý je zameraný na pomoc členským štátom pri navrhovaní a vykonávaní štrukturálnych reforiem. 

Hlavným cieľom projektu, ktorý realizuje MŽP SR, Európska komisia a OECD, je vytvorenie návrhu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike. Očakávaným dopadom projektu je vytvorenie koherentného politického rámca zahŕňajúceho konkrétne opatrenia umožňujúce prechod na obehové hospodárstvo a príspevok k prechodu na uhlíkovo-neutrálnu ekonomiku. Konkrétne dopady týchto opatrení by sa mali premietnuť vo forme zlepšenia efektívnosti využívania zdrojov a nakladania s odpadom, zvýšenia surovinovej a materiálovej sebestačnosti, zníženia tlakov na životné prostredie súvisiacich aj so stavom verejného zdravia, ako aj vo forme zvýšenej konkurencieschopnosti priemyselných odvetví a tvorby pracovných miest. 

Očakáva sa, že tento projekt prispeje k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030, konkrétne cieľov č. 6, 8, 11, 12, 13, 14 a 15 a to prostredníctvom podpory udržateľnej spotreby a výroby, zlepšovaním efektívnosti využívania zdrojov a energie, podpory udržateľného života v mestách, reakcie na výzvy súvisiace so zmenou klímy a ochrany života na zemi a v oceánoch. Prechod na obehové hospodárstvo definuje ako jednu zo strategických priorít aj Stratégia environmentálne politiky SR do roku 2030. Výsledok projektu by sa mohol premietnuť taktiež do návrhu opatrení v rámci neutrálneho scenára spomenutého v Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Podporiť prechod na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo a dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia je aj cieľom Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024, pričom tento dokument uvádza, že MŽP SR vypracuje plán prechodu na obehové hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov. 

Časový harmonogram projektu je naplánovaný na 18 mesiacov, pričom sa oficiálne začal 1. septembra 2020. MŽP SR na ňom bude spolupracovať s Európskou komisiou - DG REFORM, ktorá bude zabezpečovať správu a riadenie projektu, a s OECD, ktoré vypracuje čiastkové analýzy aj hlavné výstupy projektu. Projekt bude zastrešovať odbor politiky životného prostredia na sekcii environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, ktorý už predbežne konzultoval ciele projektu s ďalšími sekciami na MŽP SR ako aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Úvodné online stretnutie k začatiu projektu sa uskutočnilo 1. októbra 2020 o 10. hodine formou videokonferencie cez platformu ZOOM. Za fakultu sa na stretnutí v rámci otvorenej diskusie o strategických prioritách a cieľoch pri prechode na zelené a obehové hospodárstvo a to aj v kontexte obnovy ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, aktívne zúčastnili doc. Mgr. Veronika Gežík Phd. a doc. Mgr. Paulína Stachová, Phd.  

V rámci projektu sa budú ďalej organizovať priebežné konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami, medzi ktoré patria ministerstvá a samosprávy, súkromný sektor, akadémia a tretí sektor.