Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

V prípade technických problémov alebo otázok sa na nás môžete obrátiť osobne na 3. poschodí, č. dverí 319.

Fakulta managementu UK
Centrum informačných technológii
Odbojárov 10, P. O. Box 95
820 05 Bratislava 25

Email: servis(zavináč)fm.uniba.sk

Štatút Centra informačných technológií a online vzdelávania

Centrum informačných technológií a online vzdelávania FM UK (CIT FM UK) je samostatný organizačný útvar s pôsobnosťou na Fakulte managementu UK.

(1) Centrum informačných technológií zabezpečuje najmä (Vnútorný predpis č. 11/2023)

 1. správu integrovaného informačného a komunikačného systému fakulty (IIKS)
 2. správu výpočtovej a audiovizuálnej techniky,
 3. pravidelnú aktualizáciu návrhu na obstaranie plánovaného počtu výpočtovej a audiovizuálnej techniky, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov,
 4. spracovanie a zadávanie schválených požiadaviek na obstaranie výpočtovej a audiovizuálnej techniky do centrálneho nákupného systému univerzity,
 5. starostlivosť o softvér a hardvér fakulty,
 6. technickú podporu vopred ohlásených akcií, podujatí, udalostí na úrovni fakulty a štátnych záverečných skúšok, pokiaľ sú požiadavky technicky realizovateľné a v súlade s predpismi o bezpečnosti informačných systémov na univerzite,
 7. evidenciu programového vybavenia fakulty,
 8. koordinuje súčinnosť zamestnancov zodpovedajúcich za jednotlivé úseky činnosti IIKS fakulty (technický správca, správca fakultnej počítačovej siete, webmaster atď.),
 9. budovanie a prevádzku vnútornej technickej infraštruktúry fakulty,
 10. zabezpečovanie vzťahov so širšou verejnosťou po administratívnej stránke,
 11. požiadavky fakultných užívateľov informačných systémov, ktoré sú v súlade s predpismi o bezpečnosti informačných systémov na univerzite,
 12. vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností a podaní na základe pokynov vedúceho a/alebo dekana, m. vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

(2) Centrum informačných technológií na úseku online vzdelávania zabezpečuje najmä:

 1. koordináciu aktivít v rámci online vzdelávania,
 2. koordináciu systémových informačných činností v rámci online vzdelávania,
 3. v spolupráci s vedúcimi katedier vytvára obsahovú a logickú štruktúru kurzov online vzdelávania,
 4. vytváranie pravidiel pre tvorbu výkladovej časti kurzov online vzdelávania,
 5. sledovanie a vyhodnocovanie aktivít používateľov v procesoch online vzdelávania,
 6. vytváranie a podporu spoluprácu medzi katedrami pri online vzdelávaní,
 7. vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

(3) Centrum informačných technológií riadi vedúci, ktorého po vecnej stránke riadi príslušný prodekan.