Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bezpečnosť

Bezpečnosť na Univerzite Komenského

Základným predpisom sumarizujúcim všeobecné zásady informačnej bezpečnosti na Univerzite Komenského v Bratislave ako aj povinnosti používateľov je Bezpečnostná politika, ktorá bola vydaná ako vnútorný predpis UK č. 12/2009. Konkrétne predpisy informačnej bezpečnosti sú zosumarizované v bezpečnostných smerniciach (Vnútorný predpis UK č. 2/2011).

*Tieto informácie boli pôvodne zverejnené na stránkach Univerzity Komenského v Bratislave.

Bezpečnostné zásady a tipy

  1. Základná zásada znie: Nikdy nikomu neodovzdávajte svoje heslo!

  2. Nepoužívajte rovnaké heslo pre prístup ku všetkým vašim službám a kontám. V prípade prelomenia vášho hesla by tak mohlo dôjsť k zneužitiu údajov z rôznych služieb. Je preto dôležité, aby ste mali pre prístup k dôležitým službám odlišné heslo (rozdielne heslo pre internet banking, email, sociálne siete, atď.)

  3. Používajte komplikované, ale zároveň ľahko zapamätateľné heslá. V zásade platí, že čím dlhšie je heslo tým ťažšie ho útočník prelomí. Môžete tak využívať celé vety pre vytvorenie hesla. Napríklad:
    MOJAnajoblubenejsiaFarbaJEcervenaAcierna.

    Taktiež môžete nahradiť v hesle niektoré písmená za číslice alebo iné znaky, napríklad:
    M0J@naj0blub3n3jsiaFarbaJ3cervena-@-ci3rna

    Všimnite si, že v tejto vete sme nahradili hlásku "o" za číslicu 0, hlásku "a" za @ alebo hlásku "e" za číslicu 3. Taktiež sme doplnili pomlčku, "-", a heslo taktiež obsahuje malé a veľké písmená.
    Z jednoduchej vety si tak dokážete vytvoriť silné, zapamätateľné a veľmi účinné heslo. Vaše heslo by v ideálnom prípade malo obsahovať kombináciu hlások a číslic, veľkých a malých písmen, poprípade špeciálne znaky, ako "-", "@", "/", "!", a pod.

  4. Heslo si nemusíte meniť pravidelne. Pri pravidelnej zmene majú používatelia tendenciu heslo zjednodušovať, či opakovať aj pri iných službách. Toto môže spôsobiť potenciálne riziko zneužitia. Zmenu hesla vykonávajte iba v prípade, že vaše konto bolo zneužité, alebo máte podozrenie, že mohlo byť zneužité.

  5. A nezabudnite! Nikdy nikomu neodovzdávajte svoje heslo! Žiaden správca služieb nemá dôvod od vás požadovať heslo k žiadnej službe. Správcovia taktiež nezasielajú informácie o kapacite emailovej schránky, či inej aktivite.