Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity Centra

Spolupráca akadémie s praxou

Centrum má za cieľ prepájať výskum s praxou a hlási sa k Memorandu o vzájomnej spolupráci medzi Fakultou managementu UK v Bratislave a Slovak Compliance Circle (https://www.slovakcompliancecircle.sk/), Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca medzi FM UK a SCC o prepájaní akademickej sféry a praxe, a to najmä v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov FM UK na ich poslanie pri výkone ich budúceho povolania.  

V akademickom roku 2023/24 boli na pôde FM UK zrealizované nasledujúce prednášky:

Prednáška v rámci predmetu Manažérska etika
Compliance program alebo ako sa nedostať do väzenia

Prednášajúci: Tibor Baniar
Organizácia: Erste Asset Management / Slovak Compliance Circle
8. apríla 2024

Prednáška v rámci predmetu Podnikateľská etika
Význam rozvoja manažérskej etiky v organizácii
Prednášajúci: Martin Sasinek
Organizácia: Slovak Compliance Circle/Daimler Mercedes Benz
15. novembra 2023

Prednáška v rámci predmetu Business Ethics
Elements of the business ethics program in HB Reavis
Prednášajúca: Ľubica Vandáková
Organizácia: HB Reavis
15. novembra 2023

V akademickom roku 2022/23 boli na pôde FM UK zrealizované nasledujúce prednášky:

Prednáška v rámci predmetu Manažérska etika
Etické rozhodovanie a etické dilemy
Prednášajúci: Martin Jacko
Organizácia: Lansky, Ganzger, Jacko & Partner  / Slovak Compliance Circle
24. apríla 2023

Prednáška v rámci predmetu Manažérska etika
Integrita manažéra a etický leadership
Prednášajúci: Lucia Rosiarová
Organizácia: Swiss Re / Slovak Compliance Circle
27. marca 2023

Prednáška  v rámci predmetu Podnikateľská etika
Ethics & Compliance program - pohľad z praxe
Prednášajúci: Ľubica Vandáková
Organizácia: Slovak Compliance Circle/HB Reavis
15. novembra 2022
 
Prednáška  v rámci predmetu Business Ethics 

Compliance & Business Ethics @ HT Group
Prednášajúci: Vinko Berkovic
Organizácia: Hrvatski Telekom
15. novembra 2022

V akademickom roku 2021/22 boli na pôde FM UK zrealizované nasledujúce prednášky:

Prednáška v rámci predmetu Manažérska etika  
Etické rozhodovanie a integrita manažéra
Prednášajúci: Lucia Rosiarová
Organizácia: Slovak Compliance Circle/Swiss Re
15. marca 2022
 
Prednáška  v rámci predmetu Podnikateľská etika

Etický a compliance program v organizácii - pohľad z praxe
Prednášajúci: Ivan Skaloš
Organizácia: Slovak Compliance Circle/Slovak Telekom
16. novembra 2021
 
Prednáška  v rámci predmetu Business Ethics  

Codes of ethics and whistleblowing mechanisms in companies
Prednášajúci: Ľubica Vandáková
Organizácia: Slovak Compliance Circle/HB Reavis
16. novembra 2021

Záverečné práce študentov FM UK

Bakalárske, diplomové, rigorózne a dizertačné práce obhájené na FM UK, ktoré rozvíjali témy týkajúce sa obsahovej náplne Centra - teda podnikateľskej a podnikovej etiky.


Etické aspekty manažmentu kariéry zamestnancov (Diplomová práca, r. 2023), autorka: Janka Gregoríková, školiteľka: prof. Lašáková

Etické aspekty manažmentu pracovných výkonov (Diplomová práca, r. 2023), autor: Tomáš Varga, školiteľka: prof. Lašáková

Etické vedenie ľudí: Analýza na príklade vybranej organizácie (Diplomová práca, r. 2023), autorka: Zuzana Vozárová, školiteľka: prof. Lašáková

Fenomén morálneho odpútania sa v manažérskej práci (Bakalárska práca, r. 2023), autorka: Michaela Chovanová, školiteľka: prof. Lašáková

Analýza vybraných manažérskych etických kódexov (Bakalárska práca, r. 2023), autor: Martin Bittala, školiteľka: prof. Lašáková

Manažér ako etický rolový model (Bakalárska práca, r. 2023), autor: Samuel Lambert, školiteľka: prof. Lašáková

Uplatnenie Forsythovej Teórie etických pozícií v manažmente (Bakalárska práca, r. 2023), autorka: Veronika Kozaňáková, školiteľka: prof. Lašáková


Osobnostné charakteristiky spojené s neetickým správaním na pracovisku (Bakalárska práca, r. 2022), autor: Andrej Sňahničan, školiteľka: prof. Lašáková

Spoločenská zodpovednosť podnikov (Bakalárska práca, r. 2022), autorka: Katarína Vaštíková, školiteľka: prof. Lašáková

Podnikové dobrovoľníctvo (Bakalárska práca, r. 2022), autorka: Michaela Krausková, školiteľka: prof. Lašáková

Triáda motivačných činiteľov Autonómia - Majstrovstvo - Zmysel: Význam a praktická aplikácia (Diplomová práca, r. 2022), autorka: Jana Valihorová, školiteľka: prof. Lašáková

Etické vzdelávanie v podniku: Osvedčené praktiky z podnikovej praxe (Diplomová práca, r. 2022), autorka: Petra Valentovičová, školiteľka: prof. Lašáková

Machiavelizmus lídrov - Komparatívna analýza (Diplomová práca, r. 2022), autorka: Martina Svitková, školiteľka: prof. Lašáková

Tvorba etického kódexu v konkrétnej organizácii (Diplomová práca, r. 2022), autorka: Natália Trubíniová, školiteľka: prof. Lašáková

Generačné rozdiely v prístupe k práci a profesijnej etike: Na príklade vybranej profesie (Diplomová práca, r. 2022), autor: Ján Kováč, školiteľka: prof. Lašáková

Exploring Implications of (Dis)similar Ethics Positions in Leader-Follower Dyads (Dizertačná práca, r. 2022), autor: Marian Stančík, školiteľka: prof. Lašáková

Ponuka odborných konzultácií pre podnikovú prax

Centrum ponúka pestrú paletu nezáväzných odborných konzultácií v oblastiach:

a. zostavenie Etického kódexu organizácie

b. poradenstvo pri zavádzaní Etického kódexu do praxe v organizácii

c. poradenstvo pri ochrane vnútorných oznamovateľov a riešení podnetov poukazujúcich na protispoločenskú činnosť

d. nastavenie personálnych (HR) procesov za účelom budovania pro-etickej klímy na pracovisku

e. holistický prístup k budovaniu funkčného systému podnikovej etiky

f. zavedenie princípov etického líderstva do riadenia organizácie, meranie a vyhodnocovanie etického vedenia ľudí v podniku za pomoci validovaných a reliabilných výskumných nástrojov

g. meranie a následné vyhodnotenie rôznych oblastí pracovného správania zamestnancov – podľa aktuálnych potrieb podniku (napr. autentické vedenie ľudí, organizačné občianske správanie (extra-role behavior), dôvera v lídra, engagement, mobing, ostrakizácia v tímoch, vnímaná psychologická bezpečnosť na pracovisku, kvalita vzťahov medzi nadriadenými a podriadenými a iné)

h. návrh a realizácia školení a workshopov na vybrané témy z oblasti podnikateľskej a/alebo manažérskej etiky podľa potrieb podniku

V prípade záujmu o nezáväzné odborné poradenstvo v týchto, resp. ďalších oblastiach súvisiacich s podnikovou etikou, kontaktujte prof. Lašákovú (anna.lasakovafm.uniba.s) a Ing. Skaloša (skalos5uniba.sk).

Publikácie & Výskum

Krátky výber z publikácií spolupracovníkov Centra k téme podnikateľskej a manažérskej etiky.

V prípade záujmu o ďalšie publikácie z oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku nás kontaktujte. Ak nepôsobíte na akademickej pôde a nemáte prístup k plnotextovým vedeckým článkom nižšie, kontaktujte riaditeľku Centra (anna.lasakovafm.uniba.sk).

Ak citujete naše publikácie, dajte nám prosím vedieť, kontaktujte výkonného manažéra Centra (skalos5uniba.sk).

Ďakujeme!

Lašáková, A., Skaloš I. (2023). Diverse approaches needed to develop company’s ethics internally: small vs. medium-sized Slovak enterprises. Decision-making for small and medium-sized enterprises. ISBN 978-80-7510-554-7. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2023, s. 141-150.

Lašáková, A., Skaloš I. (2023). Manažérska etika a spoločenská zodpovednosť podnikov. Manažment. ISBN 978-80-223-5635-0. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. s. 141-165. 

Skaloš, I. (2022). Enhancing the impact of business ethics professionals in Slovakia.  MMK 2022. ISBN 978-80-87952-37-5. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2022, s. 73-80.

Lašáková, A., Remišová, A., & Abratzky, D. V. (2022). Ethics programs in business and management literature: Bibliometric analysis of performance, content, and trends. Ethics and Bioethics (in Central Europe), 12(1-2), 92-107. https://sciendo.com/it/article/10.2478/ebce-2022-0001

Lašáková, A., Remišová, A., Bohinská, A. (2022). Barriers to ethical business in Slovakia: An exploratory study based on insights of top representatives of business and employer organizations. European Journal of International Management, 17(1), 86-113. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=119742

Odborná príručka Remišová, A. (2021). Integrovaný model dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Dostupná na stella.uniba.sk/texty/FM_AR_IntModelDR_podnikatelsk_etika.pdf

Vedecká monografia o výsledkoch výskumu Remišová, A. a kol. (2021). Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Dostupná na http://stella.uniba.sk/texty/FM_ARako_rozvoj_podnikatelskej_etiky.pdf

Lašáková A., Remišová, A., Bohinská, A. (2021). Best practices in ethics management: Insights from a qualitative study in Slovakia. Business Ethics, Environment & Responsibility, 30(1), 54-75. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/beer.12316

Remišová, A., Lašáková, A., Stankovičová, I., Stachová, P. (2021). Unethical practices in the Slovak business environment. Ekonomický časopis, 69(1), 59-87. http://ekonom.sav.sk/en/casopis/rocnik/1-2021

Skaloš, I. (2020). Kto má zabojovať o etické podnikanie? Goodwill, roč. XII (zimné číslo), s. 10. https://docplayer.sk/205411610-Zima-winter-ro%C4%8Dn%C3%ADk-xii-magaz%C3%ADn-o-ekonomike-biznise-vede-a-spolo%C4%8Dnosti-cena-2-20-ak%C3%BA-bud%C3%BAcnos%C5%A5-m%C3%A1-slovensk%C3%A9-ban%C3%ADctvo.html

Remišová, A., Lašáková, A. (2020). Unethical practices in the Slovak business environment: Entrepreneurs vs. the State? Ethics & Bioethics, 10(1-2), 78-95. https://sciendo.com/article/10.2478/ebce-2020-0002

Skalská, A. (2020). What components should an ethics and compliance program consist of to help organizations remain ethical and compliant in times of crisis and beyond? Entrepreneur’s Guide, 13(4), 229-246. https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1486

Remišová, A., Lašáková, A., & Kirchmayer, Z. (2019). Influence of formal ethics program components on managerial ethical behavior. Journal of Business Ethics, 160(1), 151-166. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-018-3832-3

Bohinská A. (2019). Compliance program and ethics program: Does an organization need both? Journal of Human Resource Management, 22(2), 1-9.
https://www.jhrm.eu/2019/12/1-compliance-program-and-ethics-program-does-an-organization-need-both/

Bohinská, A. (2018). Zaostrené na etiku. Prečo má zmysel zaviesť vo firme compliance program. Goodwill, roč. 10 (Apríl – Jún), 16-17.
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=19148341524

Bohinská, A. (2018). Human resource managers responsibility in creating a culture of legal compliance and ethics in an organization. Journal of Human Resource Management, 21(2), 8-15.
https://www.jhrm.eu/2018/11/8-human-resource-managers-responsibility-in-creating-a-culture-of-legal-compliance-and-ethics-in-an-organization/

Lašáková, A., Remišová, A., & Kirchmayer, Z. (2017). Are managers in Slovakia ethical leaders? Key findings on the level of ethical leadership in the Slovak business environment. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 25(2), 87-96. https://pp.bme.hu/so/article/view/9758/7231

Remišová, A., Lašáková, A. (2017). Theoretical foundations of the Bratislava School of Business Ethics. Ethics & Bioethics, 7(3-4), 177-186.
https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/7/3-4/article-p177.xml

Mediálne správy, výstupy

V dňoch 25. – 27. októbra 2023 sa v rámci Erasmus STA mobility na International Business School Budapest uskutočnila séria prednášok prof. Mgr. Anny Lašákovej, PhD. pre študentov ako aj zamestnancov IBS na témy súčasná paradigma humanistického manažmentu, ako implementovať etiku do HR procesov a mikrozáklady spoločenskej zodpovednosti podnikov. V rámci plenárneho vystúpenia určeného pedagogickým zamestnancom IBS sa prof. Lašáková zamerala na funkcie manažmentu etiky v podnikoch a príklady osvedčených postupov aplikovaných na Slovensku.

V dňoch 19. – 23. júna 2023 sa v rámci Erasmus STA mobility na Juraj Dobrila University v Pule, Chorvátsko, uskutočnilo vystúpenie prof. Ing. Ľubice Bajzíkovej, PhD. s prednáškou s názvom Ethics in Business, na ktorom o.i. prezentovala najvýznamnejšie výsledky projektu APVV-16-0091. Seminár bol určený pre vyučujúcich ako aj študentov. Prof. Bajzíková prezentovala obsahové zameranie projektu APVV-16-0091, úlohy etiky v ekonomike a vybrané čiastkové výsledky predmetného projektu.

V dňoch 22. – 26. mája 2023 sa v rámci Erasmus STA mobility na University of the Aegean, Department of Business Administration, Chios, Grécko, uskutočnila séria prednášok prof. Mgr. Anny Lašákovej, PhD. na témy Etika v personálnom manažmente, Etické a neetické vedenie ľudí a manažérske rozhodovanie a Manažment etiky v organizácii, v ktorých o i. prezentovala výsledky kvalitatívnej etapy empirického výskumu realizovaného v rámci projektu APVV-16-0091.

Dňa 16. mája 2023 sa na konferencii Slovak Compliance Days v Bratislave (https://www.slovakcompliancecircle.sk/podujatie/slovak-compliance-days-2023-compliance-v-ere-globalnych-vyziev/)  uskutočnilo vystúpenie Ing. Ivana Skaloša na tému Compliance program vs. 2: Aká je naša reakcia na globálne výzvy?. V prezentácii sa Ing. Skaloš o i. zameral na kompetenčný model compliance manažéra budúcnosti. 

 

Prof. Anna Lašáková prijala pozvanie do panelovej diskusie na tému Humanistický a sociálny rozmer Imricha Karvaša – odkaz pre dnešok, ktorú moderovala pani Ing. Brigita Schmögnerová, CSc. V rámci tejto diskusie sa o.i. hovorilo o aktuálnych problémoch v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku. Panelová diskusia sa konala 1. marca 2023 na pôde Národnej banky Slovenska v rámci konferencie s názvom Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax.


prof. Lašáková v panelovej diskusii

 

prof. Lašáková v panelovej diskusii

Združenie Slovak Compliance Circle vydalo publikáciu Slovenské compliance štandardy v elektronickom formáte. Je dostupná na web stránke SCC: https://www.slovakcompliancecircle.sk/aktivity/best-practices/

10. mája 2022 boli na výročnej konferencii Slovak Compliance days, organizovanej združením Slovak Compliance circle (ďalej "SCC", pre viac informácií http://www.slovakcompliancecircle.sk, pokrstené Slovenské Compliance štandardy.
Ide o prvé vydanie publikácie, ktorá predstavuje tému Compliance širšej verejnosti a má slúžiť podnikateľom na Slovensku ako návod na zavedenie adekvátneho, primeraného a efektívneho Compliance programu.
Dielo ťažilo zo skúseností expertov združených v SCC, ktorý je partnerskou organizáciou Fakulty managementu UK v Bratislave a ktorý zastrešuje viac ako 30 spoločností z rôznych odvetví. Naše dlhé a obojstranne užitočné partnerstvo bolo aj dôvodom, že jedným z krstných rodičov publikácie bola pani prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., ktorá, donedávna pôsobiac na našej fakulte, sa vo veľkej miere pričinila o rozvoj spomínanej spolupráce.

  


Časopis Naša Univerzita zrealizoval rozhovor s prof. PhDr. Annou Remišovou, CSc. a Ing. Ivanom Skalošom a uverejnil ho pod názvom Keď akademické výskumy pomáhajú podnikateľskej praxi (Naša Univerzita, č. 4, 2021, s. 50-53, publ. 7. 6. 2021). V rozhovore sa obaja členovia riešiteľského tímu vyjadrovali k otázkam spolupráce medzi FM UK v Bratislave a Slovak Compliance Circle, ako aj k výsledkom výskumu APVV-16-0091 a jeho implikáciám pre podnikovú prax. 

Celý rozhovor je uverejnený na: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/ked-akademicke-vyskumy-pomahaju-podnikatelskej-praxi/ 

Dňa 15. apríla 2021 sa prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. zúčastnila diskusie v rámci relácie Káva o deviatej na UK. Vo vystúpení s názvom Etika v podnikaní prezentovala projekt APVV-16-0091, jeho význam, zameranie, ciele,  vybrané výsledky, vrátane informácie o pripravovanom Centre pre podnikateľskú etiku.

https://www.facebook.com/Comenius.University/videos/456996302192492 

https://www.youtube.com/watch?v=_UCVW83SC0Y&t=2s 

Na podujatí s názvom Riadenie compliance (súladu) podľa medzinárodných modelov, ktoré dňa 23. júna 2021 zorganizovala Fakulta managementu UK v Bratislave, bolo promované novovzniknuté Centrum pre podnikateľskú etiku (CEPE) ako jeden z hlavných aplikačných výstupov projektu APVV-16-0091. Informácia o CEPE sa objavila aj ako súčasť propagačných materiálov súvisiacich s podujatím, napr. na:  

https://www.fm.uniba.sk/fileadmin/fm/Veda/projekty/APPV-16-0091/RIADENIE_COMPLIANCE_konferencia.pdf 

https://www.linkedin.com/posts/faculty-of-management-uk-bratislava_konferencia-riadenie-compliance-s%C3%BAladu-activity-6813539613018214400-dUwd 

www.facebook.com/fm.uniba/posts/1385192201862819