Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica FM UK v číslach

Knižnica FM UK za posledné roky zaznamenala pozitívny nárast v štatistických ukazovateľoch akademických knižníc. Pre ilustráciu uvádzame tri dôležité ukazovatele - počet prírastkov, počet absenčných výpožičiek a počet registrovaných čitateľov.

Počet prírastkov

Počet prírastkov literatúry má za posledné roky stúpajúci trend. V roku 2013 to bolo 1451 knižničných jednotiek, o rok neskôr, v roku 2014, už dosiahli prírastky literatúry počet 2299 knižničných jednotiek a v roku 2015 prírastky činili 2660 knižničných jednotiek. Rok 2016 znamenal opäť zvýšenie prírastkov - bolo ich 3311. Počet prírastkov literatúry v roku 2018 činil 2282 knižničných jednotiek. V roku 2019 sme zaznamenali pokles prírastkov, bolo ich 1523. Situáciu dobre vystihuje priložený graf.

Počet absenčných výpožičiek

Počet absenčných výpožičiek je ďalším závažným ukazovateľom v štatistike knižníc. Za absenčnú výpožičku možno pokladať taký dokument, ktorý po zaevidovaní do výpožičného protokolu, si čitateľ vypožičia mimo priestorov knižnice (t.j. domov). Poukazuje na to, či záujem čitateľov o knižnicu klesá, stagnuje alebo rastie, a či knižnica dostatočne vníma a uspokojuje potreby čitateľov. Počet absenčných výpožičiek v našej knižnici rastie. V roku 2013 bolo uskutočnených len 2684 absenčných výpožičiek. Rok na to, v roku 2014 zaznamenávame prudký nárast na úroveň 4810 absenčných výpožičiek. V roku 2015 sme pokračovali v rastúcom trende a dosiahli stav 5748 absenčných výpožičiek. Rok 2016 znamenal opätovný viditeľný nárast výpožičiek - bolo ich 8367. Prelomový bol rok 2017, keď sa nám prvýkrát v histórii podarilo prekonať hranicu 10000 absenčných výpožičiek. Rok 2018 úspešne pokračoval v začatom diele, a opäť pokoril hranicu 10000. Výpožičky v roku 2019 opäť zaznamenali nárast, bolo ich realizovaných absenčne až 12590. Pomery znázorňuje pripojený graf.

Počet registrovaných čitateľov

Počet registrovaných čitateľov knižnice do značnej miery odráža súvislosť, či daná knižnica má čo čitateľom ponúknuť. Počet čitateľov závisí aj od množiny potenciálnych čitateľov, v našom prípade táto množina tvorí predovšetkým počet študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov fakulty. V našej knižnici pozorujeme zvýšený nárast čitateľov za posledné obdobie. V roku 2013 služby našej knižnice využilo 870 čitateľov, v roku 2014 je to už 1163 čitateľov, v ďalšom roku (2015) sa počet opäť zvýšil a činil až 1308 čitateľov, a to napriek tomu, že počet študentov FM UK klesá. V roku 2016 počet čitateľov opäť stúpol na 1491. V roku 2018 počet čitateľov prekročil magickú hranicu 1 500 registrovaných čitateľov, bolo to presne 1 544 ľudí. Čitateľov sme si teda nielen udržali, ale ich počet sa podarilo dokonca navýšiť. A to napriek tomu, že celkový počet študentov FM UK medziročne (2016-2017) klesol o 285 a (2017-2018) o 198 študentov. V roku 2019 sme zaznamenali opäť nárast počtu čitateľov, bolo ich 1552. Okolnosti zobrazuje doložený graf.