Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dávid Paculík

Mgr. Dávid Paculík

Mgr. Dávid Paculík pôsobí ako doktorand na Katedre stratégie a podnikania FMUK, kde získal aj predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa. Počas štúdia absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov a stáží vo Francúzsku, Rumunsku, Španielsku a Poľsku. Okrem toho sa zúčastnil ďalších akademických aktivít a udalostí s rôznym zameraním (od komerčnej až po sociálnu oblasť) v Belgicku, Severnom Macedónsku alebo Českej republike.

V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na skúmanie nových trendov konkurenčných stratégií pod vplyvom Industry 4.0. V tejto oblasti vedie aj záverečné práce a tvorí svoju publikačnú činnosť. Na Katedre stratégie a podnikania je členom Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation, v rámci ktorého sú zastrešované viaceré výskumné projekty katedry. Okrem toho sa venuje aj pedagogickej činnosti, kde vyučuje predmety Manažérska ekonomika (v slovenskom a anglickom jazyku) a Controlling (v slovenskom jazyku).

Publikačná činnosť:

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Pacul%C3%ADk,+D%C3%A1vid+1997-+UKOMAKSP+%5BPhD-int%5D++&theme=EPC

Témy vypisovaných záverečných prác:

Bakalárske témy:
1.    Nové trendy v manažmente pod vplyvom priemyslu 4.0
2.    Výzvy a riziká priemyslu 4.0 

 

Kontakt:

tel.: +421 2 5011 7611
č. dv.: 23 (prístavba)
e-mail: paculik2@uniba.sk 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/David-Paculik