Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

René Pawera

Doc. PhDr. René Pawera, PhD., pôsobí ako vedúci Katedry medzinárodného manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje od roku 1999. Dovtedy pôsobil na riadiacich funkciách v priemysle a viacerých vedecko-výskumných, pedagogických a riadiacich pracoviskách armády a ministerstva vnútra. Venuje sa problematike európskej bezpečnosti a regionálnej ekonomickej politike. Je autorom desiatok zahraničných a domácich vedeckých článkov, výskumných správ, statí a viacerých vedeckých monografií týkajúcich sa problematiky bezpečnosti Slovenskej republiky a Európy, regionálnej politiky a rovnosti príležitosti na trhu práce. Je taktiež spoluautorom vysokoškolskej učebnice o bezpečnostnej vede a vedúcim autorského tímu učebnice regionálnej ekonomickej politiky Európskej únie. Ako vedúci riešiteľ a spoluriešiteľ sa podieľal na viacerých projektoch podporených v rámci schém KEGA, VEGA a EQUAL.

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 240
Tel: +4212/9021 2076
Mail: rene.pawerafm.uniba.sk