Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Petra Milošovičová

Doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. pôsobí na FMUK od r. 2007, pričom kvalifikovane vyučuje v rámci študijného odboru Medzinárodný manažment v nemeckom programe predmety v nemeckom jazyku. V súčasnosti vedie prednášky a semináre k predmetu Interkultúrny manažment I. a II. Svoje výskumné vedecké výsledky zamerané na interkultúrny manažment aktívne prezentuje na medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí a v rámci svojej publikačnej činnosti. Organizuje exkurzie súvisiace s náplňou štúdia (OSN/Viedeň, Volkswagen Slovakia, a. s./Devínska Nová Ves). Spolupracuje s Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko, Rakúskym veľvyslanectvom v SR, Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a zabezpečuje dôležitý kontakt s hospodárskou praxou.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
oblasť interkultúrneho manažmentu a prekladu
Vybrané publikácie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Zdroje synergických efektov v interkultúrnom manažmente. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 143 s. [print] UKOVO2020. - úplný text Lit.: 87 zázn. ISBN 978-80-7598-663-4
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách ACA01 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (23%) - Nováčková, Daniela [UKOMAKMM] (61%) - Wefersová, Jarmila [UKOMAKMM] (16%): Medzinárodné ekonomické právo. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 282 s. Lit. 152 zázn. ISBN 978-80-7552-530-7
ACA02 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Interkulturelles Management. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 117 s. [4,67 AH] [print] Lit.: 29 zázn. ISBN 978-80-7598-365-7

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH
•    spolupráca s Univerzitou Viedeň (Universität Wien, Rakúsko) a Masarykovou univerzitou v Brne na spoločnom projekte prípravy moodle kurzu "Interkultúrny manažment"
•    spolupráca s Univerzitou Leuven (KU Leuven, Belgicko), Univerzitou Vroclav (Uniwersytet Wrocławski, Poľsko), Masarykovou univerzitou v Brne, Univerzitou Palackého v Olomouci, Univerzitou Karlovou v Prahe a Univerzitou Debrecen (Debreceni Egyetem, Maďarsko) na kurze titulkovania
•    projekt KEGA č. 034UK-4/2022 2022 Inovatívna nederlandistika v sociolingvistických súvislostiach

Publikačná činnosť

Kontakt:

Miestnosť č. 237
Tel: +421 2/9021 2097
Mail: petra.milosovicovafm.uniba.sk