Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Marian Šuplata

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. pôsobí ako vedúci Katedry medzinárodného manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského (FM UK) v Bratislave. Vyštudoval manažment (Bc. Mgr. PhDr.) a medzinárodné ekonomické vzťahy (PhD.) na Fakulte managementu, Univerzity Komenského v Bratislave. Strávil takmer dekádu v piatich krajinách Európy: Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Portugalsku, Spojenom Kráľovstve. Počas prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie pôsobil ako diplomat v odbore hlavného vyjednávača na Ministerstve zahraničných vecí SR. Absolvoval štúdiá na diplomatických akadémiách v Nemecku, Rakúsku a v Spojenom Kráľovstve. Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ pripravoval mandát historicky prvého „slovenského“ eurokomisára v Európskej komisii v Bruseli. Následne, prijal pozvanie pôsobiť v jeho kabinete počas dvoch mandátov predsedov Európskej komisie v Bruseli: predsedu Romana Prodiho – zodpovednosť (spolu s kabinetom fínskeho eurokomisára) za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti, následne Európska komisia predsedu José M. Barrosa – zodpovednosť za oblasť vzdelávania, odbornej prípravy kultúry, mládeže, športu, občianskej spoločnosti a viacjazyčnosti. V prostredí vrcholového rozhodovania medzinárodnej organizácie v medzinárodnom prostredí zloženej z komunity spolupracovníkov z 28 krajín EÚ mal možnosť sa denne stretávať s lídrami z prostredia podnikania, ekonomiky, akadémie, politiky, športu, občianskej spoločnosti a intelektuálnej obce z celého sveta.

Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na aspekty manažmentu a ekonómie v medzinárodnom prostredí. Kladie dôraz na prepojenia interdisciplinárnych poznatkov zo špičkových zdrojov s reálnym manažérskym prostredím a exekutívnou praxou. Na FM UK aktuálne vyučuje predmety (skupiny v slovenskom, anglickom, francúzskom, resp. nemeckom jazyku) Medzinárodné organizácie, Medzinárodný obchod, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Vnútorný trh a hospodárske politiky EÚ, Európska integrácia. Má bohaté skúsenosti s výučbou ďalších predmetov v slovenskom i cudzích jazykoch v odbore Ekonómia a manažment, ako aj prax s výučbou top manažérov v programe Master of Business Administration.

Je pozvaným hosťom na viacerých renomovaných zahraničných univerzitách v Nemecku (Mannheim Universität) vo Francúzsku (Université Grenoble, Université Lorrain), v Spojenom Kráľovstve (University of Bristol, University of Oxford), v Taliansku (European University Institute, Florence), v Poľsku (Jagelonská Univerzita v Krakove, Ekonomická univerzita v Krakove) a ďalších. Je pravidelne pozvaným účastníkom na Európskom ekonomickom fóre, (tzv. „Davos strednej a východnej Európy“), za účasti viac ako 5000 účastníkov zo štyroch kontinentov sveta, vrátane najvyšších predstaviteľov medzinárodného obchodno-podnikateľského, diplomatického, politického, občianskeho, mediálneho a ďalšieho spoločenského prostredia. Je recenzentom viacerých významných vedeckých časopisov, autorom početných vedeckých a odborných publikácii (publikovaných napríklad vo vydavateľstvách Routledge, Taylor and Francis, Springer, Harmattan, Emerald, Wolters Kluver a ďalších) v slovenskom, anglickom, francúzskom a poľskom jazyku. Je, ako jediný z prostredia strednej a východnej Európy spoluatorom publikácie Leadership in the European Union (vydané v Routledge, Taylor and Francis), ktorý vznikol v spolupráci so spoluatormi z troch kontinentov: USA (Harvard University, George Mason, New York), Kanady (Victoria University) Spojeného Kráľovstva (Bristol), Švédska (Uppsala), Holandska (Maastricht a Utrecht), Spojené Arabské Emiráty (Abu Dhabí).

Je členom medzinárodného vedecko-akademického združenia ERECO PGV so sídlom na Univerzite v Grenobli. Na generálnom plenárnom zasadnutí v Lisabone v októbri 2021 bol jednomyseľne zvolený za člena jeho rozšíreného predsedníctva.

Absolvoval jazykové skúšky a získal certifikáty z jazykov: anglického (University of Cambridge) francúzskeho (Alliance Française/Institute Français), nemeckého (Goethe Institut, Berlín), portugalského (Instituto de Línguas e Administraçao, Portugalsko), španielskeho (Európska komisia, Brusel), dohovorí sa ďalšími cudzími jazykmi.

Realizované projekty

  • Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023 002UMB-2/2016.
  • Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB. Doba riešenia 2017 – 2019;
  • KEGA 019UMB-4/216. „Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku“. Doba riešenia 2016 – 2018;
  • VEGA 1/0905/16. „Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík“; Doba riešenia 2016 – 2018;
  • KEGA MŠ SR č. 032 UMB-4/2013. „Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne.“ Doba riešenia 2013 – 2015.

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 237
Tel: +421 2 9021 2123
Mail: marian.suplatafm.uniba.sk