Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jarmila Wefersová

Ing. Jarmila Wefersova, PhD. pracuje na FM UK od roku 2011. Jej vedecko-výskumná a pedagogická činnosť je zameraná na problémy  medzinárodného podnikania a medzinárodného manažmentu. Aktívne sa podieľa na napĺňaní cieľov študijného program Medzinárodný manažment – Nemecký program a zabezpečuje výučbu v nemeckom jazyku, pričom kladie dôraz na vzdelávanie zodpovedajúce medzinárodným štandardom. Študentov vedie k tomu, aby získali schopnosť systémovo myslieť, správne sa orientovať  v globalizujúcom sa prostredí podnikania, rozvíja ich komunikatívne zručnosti v nemeckom jazyku a interkultúrne povedomie. Veľkou mierou sa zaslúžila o vybudovanie predmetov Medzinárodný manažment a Hospodárske politiky. Na významných medzinárodných fórach prezentuje výsledky svojej vedeckej práce. Je autorkou viacerých učebných textov, monografie a vedeckých článkov publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch.

Publikačná činnosť

Kontakt:

Miestnosť č. 236
Tel: +421 2/9021 2083
Mail: jarmila.wefersova@fm.uniba.sk