Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Emília Charfaoui

Doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc. pôsobí na FM UK od roku 2000. Venuje sa výskumu a analýze odborného ekonomického textu z lingvistického aj translatologického hľadiska. Pozornosť sústreďuje na výučbu odborného jazyka v rámci študijného programu Medzinárodný manažment predovšetkým na semináre v cudzom jazyku, čo si nevyhnutne vyžaduje podieľať sa na výskumnej činnosti a nadobudnuté zručnosti a návyky práce s odborným textom aktívne využívať v praxi. Venuje sa analýze odborných textov z oblasti ekonomického a manažérskeho prostredia. Väčšina prác je zameraná na primerané používanie jazyka v špecifických komunikačných situáciách v oblasti manažmentu a interkultúrnej komunikácie. Aktívne spolupracuje s domácimi ako aj zahraničnými poprednými odborníkmi v tejto oblasti. Ako vedúca riešiteľka a spoluriešiteľka sa podieľala na viacerých projektoch KEGA.

Odborné zameranie – lingvistika – nemecký a ruský jazyk so zameraním na lexikológiu, obchodnú nemčinu a ruštinu, interkultúrnu komunikáciu a manažérske zručnosti.

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 305
Tel: +421 2 9021 2056
Mail: emilia.charfaouifm.uniba.sk

Účasť na projektoch

Projekt KEGA – vedúca projektu
KEGA 017 UK-4/2012
Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe
Projekt hodnotený Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou ako excelentný
Certifikát

KEGA 042UK-4/2014 - spoluriešiteľka
Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine

KEGA 042UK-4/2017 - spoluriešiteľka
Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium