Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Branislav Dudić

Mgr. Branislav Dudić, PhD. pôsobí na Katedre medzinárodného manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je zástupcom riaditeľa Výskumného a vývojového centra pre e-Európu v Bratislave.Jeho výskum sa zameriava na spoluprácu v medzinárodnej ekonomike, priemyselného inžinierstva, medzinárodným obchodom a investícií medzi EÚ a Západným Balkánom.

Výsledkom jeho vedeckej práce sú výsledky publikačnej činnosti orientované na nové trendy v medzinárodnom manažmente a ekonómie, napísaná monografia, knihy, články a vystúpenia na vedeckých zahraničných konferenciách.

VEGA 1/0737/20 „Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov“

Je autorom 40 karentovaných publikácií (indexovaných vo vysoko hodnotených databázach Wos a Scopus) a spoluautorom viac ako 80 vedeckých a odborných publikácií. Počas svojej akademickej praxe sa zúčastnil projektoch a viacerých medzinárodných konferencií.

Kontakt

Mgr. Branislav Dudić, PhD.
tel.: +421 2 90 21 2141
č.dv.: 328
e-mail: branislav.dudicfm.uniba.sk

 

 

Vybrané publikačné výstupy