Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra marketingu

Poverený riadením katedry:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
tel.: +421 2 9021 2029
e-mail: peter.starchonfm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Mgr. Lucia Kočišová
tel.: +421 2 9021 2067
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
 
Interní doktorandi:
Mgr. Bianka Chorvátová
Mgr. Miroslava Skýpalová
Mgr. Barbora Suchá
Mgr. Lukáš Vaľko
 
Externí spolupracovníci katedry:
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
doc. Ing. Miloš Hitka, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D.
Ing. Vladimír Pčolinský, PhD.
Ing. Ľubomír Šidelský, PhD.
Ing. Branislav Vančo, PhD.
Ing. Martin Mravec, PhD.
Mgr. Igor Tóth, PhD.
Mgr. Juraj Buchta
Mgr. Andrej Dziak
Ing. Ján Faltys
PhDr. Jozef Heriban
PhDr. Ján Jurišta
Mgr. Jozef Metke, PhD.
Mgr. Juraj Miškov
Mgr. Alexander Móži
PhDr. Ivan Puškáč
Mgr. Martin Šeliga

Zahraniční učitelia katedry:
Prof. Alessio Lokar, University of Udine
Patricia Rees, MBA, Manchester Metropolitan University
Prof. AE dr. Hab. Jan Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Brigitte Monsou Tantawy, PhD., Leeds University (UK), HEC Paris

 

Katedra marketingu zabezpečuje na prvom stupni štúdia výučbu povinného predmetu Marketing a výberových predmetov Sociológia; Rétorika; Marketing v rodinnom, malom a strednom podniku; Základy marketingu; Úvod do vnútrofiremnej komunikácie; Základy marketingového manažmentu; Ochrana spotrebiteľa; Procesy globalizácie svetovej ekonomiky; Španielsky jazyk; Obchodná španielčina.
Na druhom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v predmetoch Marketing manažment; Marketingový výskum; Marketingové aplikácie; Medzinárodný marketing, Komunikácia v manažmente a vo výberových predmetoch Marketing vzťahov so zákazníkmi; Komunikačné techniky v marketingu; Spoločenský marketing; Strategický marketing; Marketing v živnostenskom podnikaní; Marketing vo sfére politiky; Marketingová analytika; Nové technológie a komunikačné médiá v marketingu; Marketing regiónov; Marketing služieb; Reklama; Priamy marketing; Marketing v obchode; Marketingový audit; Non-profit marketing; Správanie zákazníkov; Cenové stratégie; Bankový marketing; Marketing v odevnom priemysle; Marketing v športe; Kreativita v marketingu; Mediálne plánovanie; Spoločensky zodpovedné podnikanie a manažment; Nové trendy v marketingu; Cestovný ruch; Stratégia neziskových organizácií; Budovanie a riadenie značky; Strategické partnerstvá; Komunikácia s verejnosťou – PR a Event marketing.
V rámci zabezpečovania výučby v anglickom jazyku katedra ponúka niekoľko predmetov v anglickom jazyku: Marketing; Marketing Management; Marketing Analytics; Marketing Applications; Marketing Research and International Marketing.
Pre študentov, ale i záujemcov o marketing, reklamu a médiá je k dispozícii aj fanpage predmetu Mediálne plánovanie na http://facebook.com/MediaMarketingInspirations. Katedra marketingu taktiež vydáva medzinárodný vedecký časopis Marketing Science and Inspirations dostupný aj elektronicky na webovom sídle časopisu: http://www.mins.sk.
Novinky a rôzne zaujímavosti z oblasti marketingu katedra prezentuje aj na sociálnej sieti LinkedIn, kde na stránke časopisu zverejňuje aktuálne informácie: https://www.linkedin.com/company/18012483/.