Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

V rámci pedagogickej činnosti sa snaží o presadzovanie interaktívnych foriem vzdelávania a o koncepčné prepojenie teórie so súčasnou praxou a najnovšími trendmi, aktívne organizuje workshopy a prednášky s odborníkmi z praxe, či so zástupcami vybraných inštitúcií. Venuje sa problematike nových trendov v marketingu s dôrazom na oblasť bankového marketingu, využívania sociálnych sietí a nových informačných a komunikačných technológií v marketingu a v marketingovej komunikácii, ako aj vybraným aspektom medzinárodného marketingu vo vzťahu k značke a spotrebiteľskému správaniu. Využíva pritom aj skúsenosti z učiteľskej mobility na zahraničných vysokých školách a univerzitách, či skúsenosti zo spolupráce s hospodárskou praxou. Významný výsledok jeho aktivít predstavuje i záujem domácich i zahraničných autorov o publikovanie v časopise Marketing Science and Inspirations, etablovanom medzinárodnom vedeckom časopise venovanému problematike marketingu a marketingového manažmentu, ktorého bol zakladateľom a je predsedom redakčnej rady. Časopis vytvoril priestor i na prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu doktorandov Fakulty managementu, ale i ďalších domácich a zahraničných univerzít a vysokých škôl. Pri jeho vydávaní dlhodobo spolupracuje so ŠKODA AUTO vysoká škola, Mladá Boleslav a University of Applied Sciences Upper Austria, School of Business & Management, Steyr. Je členom České marketingové společnosti, Eurasia Business and Economics Society, člen Redakčnej rady vedeckých časopisov Holistic Marketing, Management, Romanian Distribution Committee Magazine a Auspicia.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

VEGA 1/0737/20 – Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov, 2020 – 2022, vedúci projektu.

VEGA 1/0646/20 – Difúzia a dôsledky zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie, spoluriešiteľ

APVV-20-0004 – Vplyv rastu antropometrických parametrov slovenskej populácie na funkčné vlastnosti nábytku a podnikové procesy, zodpovedný riešiteľ partnerskej organizácie

Pedagogická činnosť

Pedagogicky činný na všetkých stupňoch výučby v rámci akreditovaných študijných programov na Fakulte managementu UK, vyprofiloval odborné zameranie povinných a povinne voliteľných predmetov Marketing, Moderný marketing – nové trendy, Budovanie portfólia značky v prostredí medzinárodných trhov (1. stupeň), Medzinárodný marketing, Digitálny marketing (2. stupeň), Marketing a Výskum trhu (3. stupeň). Výučbu zabezpečuje i v anglickom jazyku.

Vybrané publikačné výstupy

Štarchoň, P. (2017). Bankový marketing: princípy a špecifiká. 1.vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-948-0.

Smolková, E.  – Štarchoň, P.  a kol. (2013). Značky a slovenský zákazník. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. 177 s. ISBN 978-80-223-3535-5.

Hesková, M. – Štarchoň, P. (2009). Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. -Praha : Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-15220-5.

Pajtinková Bartáková, G. –  Cibáková, V. –  Štarchoň, P. – Behanová, S. (2007). Základy marketingu. - 2. doplnené vyd. - Bratislava : 228 s.r.o, 2007. 279 s. ISBN 978-80-969834-4-5

Štarchoň, P. – Faltys, J.– Dzugasová, J. (2004). Priamy marketing : Alebo priama cesta ako si získať a udržať zákazníka. 1. vyd. Bratislava : Direct Marketing Beta, 2004. 340 s. ISBN 80-969078-5-9

Odkazy na profily

Okruhy tém pre záverečné práce

- okruhy tém pre bakalárske práce

Marketing, marketingová komunikácia, správanie zákazníkov

- okruhy tém pre diplomové práce

Medzinárodný marketing, bankový marketing, digitálny marketing