Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Špecializácia Katedry manažmentu

Ťažisko výskumnej činnosti katedry sa orientuje na manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov, organizačné správanie, etiku v podnikaní, budovanie flexibilnej organizácie, rozvoj manažérskych zručností a kompetentností.

Oblasť vedeckého skúmania na katedre je zameraná najmä na využitie ľudských zdrojov ako hlavného neinvestičného faktora pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenskej republiky.

Výskum Katedry manažmentu

Hlavnými oblasťami výskumu sú:

 • vplyv personálneho manažmentu a jeho jednotlivých funkcií na efektívnosť organizácií,
 • zvyšovanie manažérskych zručností v organizáciách na Slovensku,
 • rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v aspektoch organizačných kultúr a odmeňovania,
 • etika v podnikaní,
 • kreatívny a inovačný manažment,
 • manažment konfliktov,
 • rozvoj zamestnancov na pracovisku,
 • vedomostný manažment v kontexte vedomostnej spoločnosti,
 • budovanie flexibilných organizácií,
 • sociálne partnerstvo, a podobne.


Aktuálnosť zvolených tém je odzrkadlená aj v skutočnosti, že zamestnanci Katedry manažmentu spolupracovali na nasledovných projektoch:

Vedecká grantová agentúry Ministerstva školstva SR (VEGA):

 • VEGA No. 1/0333/13: Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí
 • VEGA No. 1/0627/11: Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky
 • VEGA No. 1/3799/06: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť
 • VEGA No. 1/9221/02: Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie.
 • VEGA No. 1/5098/98: Zdokonalenie manažmentu, rozvoja a využívania ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor rozvoja slovenskej ekonomiky
 • VEGA No. 1/4186/97: Manažment a využitie ľudských zdrojov, ako hlavný neinvestičný faktor pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenska


Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

 • APVV-17-0656: Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
 • APVV-16-0091: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí


Zahraničné projekty:

 • CEDEFOP No. 2006-00115/AO/C/JMGA-KBDE/SP019/06: Cedefop and the Social partners: The Federation of the Employers’ Associations of the Slovak Republic and Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic. Sectors: Chemicals, Post, Telecommunications, Electricity. Research project: European Centre for the Development of Vocational Training (European Commission, Brussels)
 • PECO VT-VC/2005/0753: Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union. Sectors: Fishing, Woodworking & furniture, Mines. Research project: Contract with the Commission of the European Communities.
 • PECO VT-VC/2004/0547: Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union, and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries. Sectors: Chemistry, Football. Research project: Contract with the Commission of the European Communities.
 • PECO VT-VC/2003/0451: Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries. Sectors: Electricity, Road transport, Building. Research project: Contract with the Commission of the European Communities.
 • PECO VT-VC/2002/0215: Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries. Sectors: Textile, Trade. Research project: Contract with the Commission of the European Communities.
 • Tempus ID Project CD_JEP-41077-2006: Joint Master for South–East Europe in Economics and Management Science Program.
 • Tempus ID Project CD_JEP-41146-2006: Rationalization of the postgraduate studies in Business Management and Economics in Serbia
 • Tempus ID Project CD_JEP-19087-2004: Reorganization of Economics Study in Serbia
 • Tempus Project CD_JEP-17027/2002: Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY
 • Tempus ID Project IB_JEP-14383/1999: European Integration Studies in Support to the EU Accession
 • Tempus ID Project IB_JEP-12491/1997: European Studies in Business Administration
 • Tempus ID Procect IMG-2012/1994: Individual Mobility Grant: European Aspects in Human Resource Management and in Compensation Systems
 • GAIHE No. 539628-LLP-1-2013-NL-ERASMUS-EIGF: Governance and adaptation to innovative models of higher education provision
 • Multinationals and Local Resources Business Services – (2009) Report for Slovakia (Grant No. 19402023) (Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Institute for World Economics-Hungarian Academy of Sciences; Institute of Economic Research-Hitotsubashi University; Institute of Sociology-Hungarian Academy of Sciences) Grand the Nomura Research Fund and the Tokyo-Maritime Research Fund, the Hungarian Academy of Sciences and IBM Magyarorszag Kft
 • MEADOW CIT5-CT-2006-028336: Measuring the Dynamics of Organisations and Work. Meadow is supported by funding under the Sixth Research Framework Programme of the European Union
 • World Bank Contract No. 7113131: Successful Private Sector Development in Eastern Europe and Former Soviet Union: From Workers’ Exchanges to Supply Agreements and FDI between Slovenia and Moldova


Cieľmi výskumov sú komparatívne analýzy fungovania personálneho manažmentu s hospodársky vyspelými štátmi a tvorby návrhov systémových predpokladov pre racionálne riadenie a využívanie ľudských zdrojov v slovenských organizáciách. Pri riešení výskumných úloh sa používajú metódy na báze modernej štatistiky a ekonomických modelov.
Využitie výsledkov výskumu:

 • Pre hospodársku prax formou odporúčaní a konzultácií v oblasti personálneho manažmentu a manažmentu organizácií.
 • Mnohé vedecké výstupy sú publikované a prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách.


Vo výučbe: formou prednášok na bakalárskom a magisterskom stupni, výučbou vedúcich pracovníkov z podnikateľskej oblasti ako aj zo  štátnej správy, prípravou učebných textov, vypracovávaním prípadových štúdií, školením doktorandov.

Aktivity Katedry manažmentu

Medzinárodné aktivity:

 • Katedra spolupracuje v oblasti výskumu s University of Pittsburgh (USA), University of Udine (ITALY), Manchester Metropolitan University (GREAT BRITAIN), Cornell University (USA), University of Ljubljana (SLOVENIA), Université Catholique de Louvain (BELGIUM), a podobne.
 • Katedra publikuje výsledky výskumov na medzinárodných vedeckých konferenciách v zborníkoch a vedeckých časopisoch.
 • Katedra získala výskumné granty: TEMPUS, World Bank, CEDEFOP, PECO a podobne.
 • Katedra vydáva medzinárodný vedecký časopis: Journal of Human Resource Management (ISSN1335-3888)


Domáce aktivity:

 • Katedra publikuje výsledky výskumov v domácich vedeckých zborníkoch z konferencií a v odborných časopisoch, vo vedeckých a odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a podobne.
 • Katedra spolupracuje s mnohými partnerskými výskumnými inštitúciami a organizáciami z podnikateľskej sféry.
 • Katedra získala výskumné granty: APVV a VEGA.