Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety magisterského štúdia

Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v povinných predmetoch:
Organizačné správanie
Podnikateľská etika

Špecializácia/blok Personálny manažment obsahuje tieto povinne voliteľné predmety:
Komunikácia v manažmente
Manažment v globálnom prostredí
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Organizačné kultúry - európske špecifiká
Podnikateľská etika pre personálny manažment
Systémy odmeňovania

Ponuka výberových predmetov zabezpečovaných katedrou na druhom stupni zahŕňa tieto predmety:
Firemný etický kódex
Organizačné kultúry - teória
Orientácia a rozvoj v oblasti kariéry
Riešenie konfliktov
Súčasné trendy v personálnom manažmente
Súčasné trendy v praxi manažmentu
Vedenie ľudí