Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety doktorandského štúdia

Na treťom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v povinných predmetoch:
Manažment
Smery rozvoja jednotlivých oblastí manažmentu

Ponuka výberových predmetov zabezpečovaných katedrou na treťom stupni zahŕňa nasledovné predmety:
Manažérska etika
Manažment ľudských zdrojov
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Odmeňovanie a motivácia zamestnancov