Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety bakalárskeho štúdia

Na prvom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinných predmetoch:
Podnikanie v Európe
Seminár k bakalárskej práci
Základy manažmentu I
Základy manažmentu II
Základy personálneho manažmentu

Katedra ďalej ponúka študentom možnosť zvoliť si špecializáciu/blok povinne voliteľných predmetov z oblasti Personálneho manažmentu:
Flexibilita a manažment vedomostných pracovníkov
Kreatívny a inovačný manažment v praxi
Odlišnosti organizačných systémov v praxi
Personálna práca v malých organizáciách
Psychológia – rozvoj manažérskych zručností
Uvedené predmety sú ponúkané ako výberové predmety pre ostatné špecializácie/bloky na prvom stupni štúdia

Výberové predmety, ktoré katedra zabezpečuje na prvom stupni štúdia pre všetky špecializácie/bloky:
Aplikácia metód náboru a výberu zamestnancov
Coaching – prezentačné zručnosti
Coaching – skupinová dynamika
Japonský jazyk pre začiatočníkov I
Japonský jazyk pre začiatočníkov II
Japonský jazyk pre začiatočníkov III
Japonský jazyk pre začiatočníkov IV
Manažérska etika
Nemecký jazyk I
Nemecký jazyk II
Nemecký jazyk III
Nemecký jazyk IV
Obchodná nemčina I
Obchodná nemčina II
Obchodná ruština I
Obchodná ruština II
Organizačné kultúry
Personálna práca v malých firmách
Personálny manažment – vybrané témy
Praktické aspekty manažmentu ľudských zdrojov
Psychológia
Psychológia pre manažérov
Rozvoj manažérskych zručností
Ruský jazyk I
Ruský jazyk II
Ruský jazyk III
Ruský jazyk IV
Seminár zo základov manažmentu
Vzdelávanie, rozvoj a kariéra zamestnancov