Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ľubomíra Strážovská

Doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD. študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí od roku 1995.  

V oblasti výskumu  a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje manažmentu a marketingu,  malému a strednému podnikaniu a rodinnému podnikaniu. Bola autorkou prvej monografie  na tému rodinného podnikania na Slovensku. Je autorkou mnohých hodnotných  vedeckých výstupov na spomínané témy. V publikačnej činnosti je autorkou  a spoluautorkou viacerých  vysokoškolských učebníc a textov a odborných článkov zameraných na ekonomickú činnosť malých a stredných podnikov.   

Absolvovala viacmesačnú stáž na dvoch rakúskych univerzitách vo Viedni a Innsbrucku, kde nadviazala cenné pracovné vzťahy s odborníkmi na rodinné podnikanie.   Pravidelne sa zúčastňuje v programe Erasmus+  pobytov na univerzitách v Steyr  a Linz, Brno. Je členkou EDAMBA a dlhé roky sa zúčastňovala výmenných pobytov na rôznych univerzitách v Európe v rámci daného  programu. V rámci riešiteľských programov  je spoluriešiteľkou na programoch  Kega a Vega s významným podielom vedeckej práce v témach manažmentu a  malého a stredného a rodinného podnikania. Svoje názory, poznatky a skúsenosti aktívne prezentuje na domácich a zahraničných odborných a vedeckých fórach a konferenciách.  

V pedagogickej činnosti sa dlhodobo venuje Manažmentu, Marketingu na nemeckom programe, Marketingu v malom a strednom podnikaní. 

V externom prostredí autorka spolupracuje s viacerými podnikateľskými subjektami napríklad Jednota s.d.,  rodinnými podnikmi ako napríklad Orgeco,  spolupracuje so štátnou správou a inštitúciami na podporu podnikania ako napr. SBA predtým Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.   


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:

tel.: +421 2 90 21 2069
č. dv.: 222 (hlavná budova)
e-mail: lubomira.strazovskafm.uniba.sk