Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety magisterského štúdia

Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje pedagogický proces v povinných predmetoch:
Organizačné správanie
Podnikateľská etika

Špecializácia/blok Personálny manažment obsahuje tieto povinne voliteľné predmety:
Manažment v globálnom prostredí
Systémy odmeňovania
Podnikateľská etika pre personálny manažment
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Organizačné kultúry (európske špecifiká)
Komunikácia v manažmente

Ponuka výberových predmetov zabezpečovaných katedrou na druhom stupni zahŕňa tieto predmety:
Vedenie ľudí
Firemný etický kódex
Orientácia a rozvoj v oblasti kariéry
Riešenie konfliktov
Súčasné trendy v praxi manažmentu
Súčasné trendy v personálnom manažmente