Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra manažmentu

Poverená vedením katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
miestnosť č. 405
tel.: +421 2 9021 2100
e-mail: lubica.bajzikovafm.uniba.sk
 
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
miestnosť č. 426
tel.: +421 2 9021 2021
e-mail: jan.rudyfm.uniba.sk
 
Sekretariát katedry:
Mária Mrázová
miestnosť č. 404
tel.: +421 2 9021 2075
e-mail: maria.mrazovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.
miestnosť č. 402
tel.: +421 2 9021 2047
e-mail: zuzana.kirchmayerfm.uniba.sk

Vedecký tajomník katedry:
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
miestnosť č. 425
tel.: +421 2 9021 2057
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
doc. Mgr.Jana Fratričová, PhD.
PhDr.Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Interní doktorandi katedry:
Mgr. Monika Vojteková
Simona Mrázová, MSc.

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Paolo Gubitta
prof. Michaela C Mason
prof. Linda Glasser,PhD.
doc.  PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
doc.  Ing. Daniela Špirková, PhD.
Mgr.  Tibor Lörincz, PhD.
Ing.  Andrea Rakytová Valentová, PhD.
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD.
PhDr. Norbert Hans, PhD.
Mgr.  Andrej Dřínovský, PhD.
Mgr.  Matej Budjač
Mgr.  Štefan Norulák
Mgr. Silvia Jeleníková
Bc.  Martin ResutíkKatedra manažmentu je jednou zo siedmich katedier na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. Hlavným cieľom katedry je výchova manažérov v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu vedomostnej spoločnosti, manažmentu tímovej práce a organizácie v slovenskom a svetovom kontexte. Výchova študentov je zameraná aj na rozvíjanie ich komunikačných a interpersonálnych zručností, rozvíjanie kreativity a podobne. Výučba je zabezpečovaná dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.

Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v študijnom odbore Ekonómia a manažment v študijných programoch:

    manažment;
    medzinárodný manažment;
    manažérska matematika; a
    športový manažment.

Vedecko-pedagogický pracovníci katedry vedú bakalárov, diplomantov a doktorandov pri ich záverečných prácach a zúčastňujú sa na obhajobách bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác.