Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra manažmentu

Poverená riadením katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
miestnosť č. 405
tel.: +421 2 9021 2100
e-mail: lubica.bajzikovafm.uniba.sk
 
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
miestnosť č. 426
tel.: +421 2 9021 2021
e-mail: jan.rudy@fm.uniba.sk
 
Sekretariát katedry:
Mária Mrázová
miestnosť č. 404
tel.: +421 2 9021 2075
e-mail: maria.mrazovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD. 
miestnosť č. 402
tel.: +421 2 9021 2047
e-mail: zuzana.kirchmayerfm.uniba.sk

Vedecký tajomník katedry:

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
miestnosť č. 425
tel.: +421 2 9021 2057
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Jana Fratričová, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Interní doktorandi katedry:
Mgr. Alexandra Bohinská
Mgr. Miriama Majtánová

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Paolo Gubitta
prof. Alessio Lokar
prof. Michela Mason
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD.
PhDr. Norbert Hans, PhD.
Mgr. Andrej Dřínovský, PhD.
Mgr. Tibor Lörincz, PhD.
Ing. Andrea Rakytová Valentová, PhD.
Mgr. Branislav Vargic, PhD.
PhDr. Petra Kováčová
Mgr. Matej Budjač
Mgr. Matúš Horváth
Mgr. Štefan Norulák
Mgr. Silvia Jeleníková
Mgr. Monika Vojteková
Simona Mrázová, MSc.
Bc. Martin Resutík

Hlavným cieľom katedry je výchova manažérov v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu vedomostnej spoločnosti,  manažmentu tímovej práce a organizácie v slovenskom a svetovom kontexte. Výchova študentov sa zameriava na rozvoj ich komunikačných, organizačných a interpersonálnych zručností, tímovej práce a kreativity. Výučba je zabezpečovaná dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.
Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v študijnom odbore Ekonómia a manažment v študijných programoch:
●    manažment;
●    medzinárodný manažment;
●    manažérska matematika;
●    športový manažment.
Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry vedú bakalárov, diplomantov a doktorandov pri ich záverečných prácach a zúčastňujú sa na obhajobách bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác.

Katedra manažmentu zabezpečuje na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia nasledovné predmety:

Bakalársky stupeň štúdia:
Základy manažmentu I
Základy manažmentu II
Základy personálneho manažmentu
Flexibilita a manažment vedomostných pracovníkov
Kreatívny a inovačný manažment v praxi
Odlišnosti organizačných systémov v praxi
Personálna práca v malých organizáciách
Psychológia pre manažérov
Psychológia –rozvoj manažérskych zručností
Podnikanie v EÚ
Seminár k bakalárskej práci
Coaching - Prezentačné zručnosti
Coaching - Skupinová dynamika
Kritické myslenie a argumentácia
Manažérska etika
Organizačné kultúry
Personálny manažment (vybrané témy)
Praktické aspekty manažmentu ľudských zdrojov
Psychológia
Vzdelávanie, rozvoj a kariéra zamestnancov
Japonský jazyk pre začiatočníkov I
Japonský jazyk pre začiatočníkov II
Japonský jazyk pre začiatočníkov III
Japonský jazyk pre začiatočníkov IV
Ruský jazyk pre začiatočníkov I
Ruský jazyk pre začiatočníkov II
Ruský jazyk pre začiatočníkov III
Ruský jazyk pre začiatočníkov IV

Magisterský stupeň štúdia:
Organizačné správanie
Podnikateľská etika
Manažment v globálnom prostredí
Podnikateľská etika pre personálny manažment
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Organizačné kultúry (európske špecifiká)
Systémy odmeňovania
Komunikácia v manažmente
Firemný etický kódex
Orientácia a rozvoj v oblasti kariéry
Riešenie konfliktov
Súčasné trendy v praxi manažmentu
Vedenie ľudí
Aplikácia metód náboru a výberu zamestnancov

Doktorandský stupeň štúdia:
Manažment
Smery rozvoja jednotlivých oblastí manažmentu
Manažérska etika
Manažment ľudských zdrojov
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov
Odmeňovanie a motivácia zamestnancov