Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra manažmentu

Poverená vedením katedry:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2043
č. dv. 331
e-mail: rozalia.sulikovafm.uniba.sk

Zastupujúci sekretariát katedry:
Lenka Deáková
tel.: +421 2 9021 2134
č. dv. 326
e-mail: lenka.deakovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
tel.: +421 2 9021 2069
č. dv. 221
e-mail: lubomira.strazovskafm.uniba.sk

Vedecký tajomník katedry:
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
tel.: +421 2 9021 2057
č. dv. 15a
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
Ing. Marián Mikolášik

Interní doktorandi katedry:
Mgr. Matúš Rybanský
Mgr. Monika Vojteková

Katedra manažmentu je jednou zo siedmich katedier na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. Hlavným cieľom katedry je výchova manažérov v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu vedomostnej spoločnosti, manažmentu tímovej práce a organizácie v slovenskom a svetovom kontexte. Výchova študentov je zameraná aj na rozvíjanie ich komunikačných a interpersonálnych zručností, rozvíjanie kreativity a podobne. Výučba je zabezpečovaná dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.

Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v študijnom odbore Ekonómia a manažment v študijných programoch:

    manažment;
    medzinárodný manažment;
    manažérska matematika; a
    športový manažment.

Vedecko-pedagogický pracovníci katedry vedú bakalárov, diplomantov a doktorandov pri ich záverečných prácach a zúčastňujú sa na obhajobách bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác.