Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra manažmentu

Vedúca katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
miestnosť č. 405
tel.: +421 2 9021 2100
e-mail: lubica.bajzikovafm.uniba.sk
 
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
miestnosť č. 426
tel.: +421 2 9021 2021
e-mail: jan.rudy@fm.uniba.sk
 
Sekretariát katedry:
Mária Mrázová
miestnosť č. 404
tel.: +421 2 9021 2075
e-mail: maria.mrazovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD. 
miestnosť č. 402
tel.: +421 2 9021 2047
e-mail: zuzana.kirchmayerfm.uniba.sk

Vedecký tajomník katedry:

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
miestnosť č. 420
tel.: +421 2 9021 2057
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Jana Fratričová, PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.
Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Interní doktorandi katedry:
Mgr. Alexandra Bohinská
Mgr. Miriama Majtánová

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Paolo Gubitta
prof. Alessio Lokar
Ray Smith, PhD.
doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Mgr. Branislav Dudić, PhD.
Mgr. Karolína Kubelová, PhD.
Mgr. Tibor Lörincz, PhD.
Ing. Andrea Rakytová Valentová, PhD.
Mgr. Branislav Vargic, PhD.
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD.
PhDr. Norbert Hans, PhD.
Simona Mrázová, MSc.
Mgr. Silvia Jeleníková
Bc. Martin Resutík

Katedra manažmentu je jednou z piatich katedier na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. Hlavným cieľom katedry je výchova manažérov v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu vedomostnej spoločnosti, manažmentu tímovej práce a organizácie v slovenskom a svetovom kontexte. Výchova študentov je zameraná aj na rozvíjanie ich komunikačných a interpersonálnych zručností, rozvíjanie kreativity a podobne. Výučba je zabezpečovaná dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.

Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v študijnom odbore Ekonómia a manažment v študijných programoch:

  • manažment;
  • medzinárodný manažment;
  • manažérska matematika; a
  • športový manažment.

Vedecko-pedagogický pracovníci katedry vedú bakalárov, diplomantov a doktorandov pri ich záverečných prácach a zúčastňujú sa na obhajobách bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác.