Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra kvantitatívnych metód

Vedúca katedry:
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2028
č. dv. 306
e-mail: maria.bohdalovafm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Mária Hajdíková
tel.: +421 2 9021 2135
č. dv. 218
e-mail: maria.hajdikovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2077
č. dv. 231 A
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Mgr. Branislav Dudić, PhD.
Mgr. Peter Pšenák, PhD.
Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.

Externí učitelia katedry:
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Mgr. Maroš Bobulský, PhD.
Mgr. Soňa Dávideková, MBA, LL.M., PhD.
MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD.
Mgr. Peter Struk, PhD.
Mgr. Dávid Kubek

Interní doktorandi:
Dott. David Balla
Mgr. Dominika Békesová
Mgr. Kitty Klacsánová
Mgr. Lukáš Kurinec
Mgr. Richard Malcher

Katedra kvantitatívnych metód zabezpečuje v rámci pedagogického procesu výučbu matematických a štatistických predmetov v študijných programoch manažment a medzinárodný manažment ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku na dennej aj externej forme štúdia.
Počas prvého stupňa štúdia sú to predmety: Matematika I, II; Finančná matematika; Štatistika; Štatistické metódy. Pre špecializáciu/blok Financie má katedra pod gesciou výučbu nasledujúcich povinne výberových predmetov: Kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente a Komoditné trhy a reálne investície. Ponuku predmetov rozširuje o výberový predmet Teória hier; Vybrané témy z ekonómie; Akciové trhy; Deriváty; Portfólio manažment; Dlhopisové trhy; Etika v investovaní na finančných trhoch.
Na druhom stupni štúdia v študijnom programe manažment katedra zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch Manažérska štatistika a Modelovanie ekonomických procesov. Povinne voliteľné predmety v rámci špecializácie/bloku Financie predstavujú: Investičné analýzy; Manažment portfólia a kolektívne investovanie.
Katedra ponúka študentom výberové predmety ako Praktické finančné trhy I, II, Analýza trhových rizík finančných portfólií a Analýza kreditných rizík finančných portfólií, ktoré rozvíjajú poznatky o využití kvantitatívnych metód v investovaní a v rozhodovaní sa. Počas štúdia napomáhajú poznatky získané z týchto predmetov bližšiemu oboznámeniu sa s fungovaním finančných trhov a ekonomiky, čo umožňuje študentom im lepšie porozumieť a orientovať sa na nich. Ponúkame aj predmety Monetárna ekonómia a Monetárna politika, na ktorých naučíme študentov pochopiť fungovanie centrálnej banky, vysvetliť rozhodnutia menovej politiky centrálnej banky a pochopiť dôsledky týchto rozhodnutí pre finančné trhy a bankový sektor. Voliteľný predmet Data Science and Big Data Analytics umožňuje študentom porozumieť analýze dát a jej využitiu v manažérskej praxi.
Na treťom stupni štúdia v študijnom programe manažment zabezpečuje pedagogický proces v povinnom predmete Štatistika a výberových predmetoch Analýza kreditných rizík finančných portfólií; Analýza trhových rizík finančných portfólií; Business Analytics and Business Processes Modeling; Datamining; Finančné investície; Modelovanie dát v manažmente; Prediktívna analytika a operačný výskum; Riešenie reálnych biznis problémov pomocou kvantitatívnych metód; Viacrozmerné štatistické metódy.
Na výučbe výberových predmetov katedry participujú aj externí spolupracovníci, čím katedra podporuje prepájanie teoretických vedomostí s praxou. Takto majú študenti možnosť získať vedomosti priamo od osôb, ktoré majú v danej oblasti niekoľko ročnú prax.
Zamestnanci a spolupracovníci katedry sa aktívne venujú kvantitatívnym analýzam v oblasti investičného manažmentu na globálnych finančných a kapitálových trhoch, makroekonomických a odvetvových trendov a podnikových financií. Hlavným predmetom záujmu katedry sú najnovšie tendencie v riadení finančných portfólií, ako napríklad Big Data a moderné technológie, Smart Beta a faktorové investovanie, Pure Alfa, indexovanie, ESG a iné. Do portfólia projektov patrí analýza efektívnosti finančných trhov, riadenie rizík a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov s využitím moderných analytických nástrojov. Kladieme dôraz na úzku spoluprácu s odborníkmi z praxe pri definovaní, príprave a monitorovaní výsledkov jednotlivých projektov.