Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra kvantitatívnych metód

Vedúca katedry:
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2028
e-mail: maria.bohdalovafm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Lenka Deáková
tel.: +421 2 9021 2134
č. dv. 326
e-mail: lenka.deakovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci:   
Pedagogickí pracovnici:

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Mgr. Eva Brestovanská, PhD.
Mgr. Alexandra Mittelman, MBA
Ing. Vladimír Valach, MBA, PhD., CFA

Vedeckí pracovníci:
Mgr. Branislav Dudič, PhD.
doc. Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Externí zamestnanci:
Mgr. Soňa Davideková, PhD.
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Ing. Ján Káčer, PhD.
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.     
Mgr. Dávid Kubek
Ing. Eugen Molnár, PhD.
Ing. Tibor Nánási, CSc.
Mgr. Peter Struk, PhD.
MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD.
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Maroš Bobulský
Mgr. Kitty Klacsánová
Mgr. Peter Pšenák

Predmety zastrešované katedrou
na bakalárskom stupni štúdia

Matematika I, II
Finančná matematika
Štatistika
Štatistické metódy
Kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente

na magisterskom stupni štúdia
Manažérska štatistika
Modelovanie ekonomických procesov
Oceňovanie podnikov
Investičné analýzy
Operatívne plánovanie a riadenie Cash Flow

na doktorandskom stupni štúdia
Štatistika
Analýza kreditných rizík finančných portfólií
Analýza trhových rizík finančných portfólií
Business Analytics and Business Processes Modeling
Datamining
Finančné investície
Modelovanie dát v manažmente
Prediktívna analytika a operačný výskum
Riešenie reálnych biznis problémov pomocou kvantitatívnych metód
Viacrozmerné štatistické metódy