Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra kvantitatívnych metód

Vedúca katedry:
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2028
č. dv. 306
e-mail: maria.bohdalovafm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Mária Hajdíková
tel.: +421 2 9021 2135
č. dv. 218
e-mail: maria.hajdikovafm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2077
č. dv. 231 A
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Mgr. Peter Pšenák, PhD.
Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.
Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.
Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.
Ing. Martina Chrančoková, PhD.

Externí učitelia katedry:
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Mgr. Maroš Bobulský, PhD.
MSc. Mgr. Martin Pažický, PhD.
Mgr. Peter Struk, PhD.
Mgr. Dominika Ballová


Interní doktorandi:
Mgr. Dominika Békesová

Mgr. Lukáš Kurinec

Mgr. Dávid Kubek

Mgr. Veronika Bučková

 

Spolupracujúce organizácie:
CFA Society Slovakia

 

 

Katedra kvantitatívnych metód zabezpečuje v rámci pedagogického procesu výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov denného a externého v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Na bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe manažment (jazyk poskytovania slovenský a anglický v dennej a externej forme štúdia) zabezpečuje povinné predmety: Matematika I; Matematika II; Finančná matematika; Štatistika; Štatistické metódy. Pre študijný program medzinárodný manažment a študijný program podnikanie zabezpečuje výučbu predmetov: Matematika; Aplikovaná·matematika pre manažérov a Štatistika.

Študentom 3. ročníka, v dennej forme bakalárskeho štúdia s jazykom poskytovania slovenským, ponúka Katedra kvantitatívnych metód dva bloky – Dátová analytika a Finančná analytika. V rámci bloku Dátová analytika poskytujeme predmety orientované na analýzu a spracovanie dát v manažmente. Sú to predmety Aplikovaná štatistika; Matematické modelovanie v manažmente; Moderné regresné metódy; Úvod do počítačovej štatistiky. Blok Finančná analytika ponúka študentom možnosť zdokonaliť sa v investičných analýzach, pričom blok ponúka predmety ako Finančné trhy; Finančný reporting a analýza; Portfólio manažment; Etika investovania na finančných trhoch. Pre blok Financie má katedra pod gesciou výučbu povinne voliteľného predmetu Kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente.

Na magisterskom stupni štúdia, v študijnom programe manažment (jazyk poskytovania slovenský), katedra zabezpečuje pedagogický proces pre povinné predmety Manažérska štatistika a Modelovanie ekonomických procesov. Pre anglický program zabezpečuje predmety Modelovanie ekonomických procesov; Praktické finančné trhy a Investičné analýzy. Pre študijný program medzinárodný manažment zabezpečuje výučbu predmetov Štatistika pre manažérov a vo francúzskom jazyku ponúka predmet Finančné analýzy a riadenenie podnikov v Európe.

Katedra ponúka študentom 2. stupňa štúdia 2 študijné bloky – Dátová analytika v manažmente a Finančné analýzy investícií. Oba bloky voľne nadväzujú na bloky z bakalárskeho stupňa štúdia.

V rámci bloku Dátová analytika v manažmente ponúkame povinne voliteľné predmety: BI nástroje pre spracovanie dát; Ekonometria; Hĺbková analýza dát; Viacrozmerné metódy analýzy dát; Umelá inteligencia a strojové učenie v manažmente, marketingu a financiách. Študenti sa hlbšie oboznámia sa problematikou analýzy dát, s nástrojom, ktorý pomáha zlepšovať výkonnosť podnikov, upevňovať ich pozíciu na trhu, či zvyšovať ich efektivitu.

Blok Finančné analýzy investícií ponúka povinne voliteľné predmety Ekonometria; Manažment portfólií; Investovanie na akciových trhoch; Trhy s fixným výnosom a Finančné deriváty. Finanční analytici sú zodpovední za rôzne výskumné úlohy s cieľom informovať o investičnej stratégii a prijímať investičné rozhodnutia pre svoju spoločnosť alebo pre klientov. Finanční analytici nájdu svoje uplatnenie vo veľkých korporáciach, ako sú investičné banky, poisťovne a podobné typy organizácií.

Na doktorandskom stupni štúdia zabezpečuje Katedra kvantitatívnych metód výučbu povinného predmetu Kvantitatívne metódy vedeckého výskumu v slovenskom a v anglickom jazyku. V rámci povinne voliteľných predmetov ponúka predmety: Analýza trhových rizík finančných portfólií; Analýza kreditných rizík finančných portfólií; Modelovanie dát v manažmente; Viacrozmerné štatistické metódy; Prediktívna analytika a operačný výskum; Riešenie reálnych biznis problémov pomocou kvantitatívnych metód.

Na výučbe predmetov katedry participujú aj externí spolupracovníci, čím katedra podporuje prepájanie teoretických vedomostí s praxou. Takto majú študenti možnosť získať vedomosti priamo od osôb, ktoré majú v danej oblasti niekoľko ročnú prax.

Zamestnanci a spolupracovníci katedry sa aktívne venujú kvantitatívnym analýzam v oblasti investičného manažmentu na globálnych finančných a kapitálových trhoch, makroekonomických a odvetvových trendov a podnikových financií. Hlavným predmetom záujmu katedry sú najnovšie tendencie v riadení finančných portfólií, ako napríklad Big Data a moderné technológie, Smart Beta a faktorové investovanie, Pure Alfa, indexovanie, ESG a iné. Do portfólia projektov patrí analýza efektívnosti finančných trhov, riadenie rizík a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov s využitím moderných analytických nástrojov. Katedra kladie náležitý dôraz na úzku spoluprácu s odborníkmi z praxe pri definovaní, príprave a monitorovaní výsledkov jednotlivých projektov.