Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mária Bohdalová

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. vyučuje matematiku a štatistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu. Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Špecializuje sa na využitie netradičných kvantitatívnych metód pre modelovanie finančných rizík. Jej výskum je zameraný na analýzu dát s využitím matematicko-štatistických metód s cieľom vytvoriť modely vhodné pre manažérske rozhodovanie. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS. Spolupracuje s STU v Bratislave a s FMFI UK na riešení rôznych reálnych problémov a vo výskumných
projektoch.